Hedmark Bondelag har arbeid med beitedyr og rovvilt høyt på prioriteringslista.

Hedmark er det eneste fylket i landet som har bestander av alle de fem rovdyrartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn. Hedmark-landbruket har nå svært lang erfaring med å ha rovdyr tett innpå seg, og de utfordringer det gir.

Stortinget har bestemt at Norge skal ha levedyktige bestander av disse fem rovdyrartene. Samtidig er det fastlagt et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. Stortinget har altså fastlagt en todelt målsetning, om både rovvilt og aktivt jordbruk som utnytter beiteressursene.

Hedmark Bondelag arbeider for å opprettholde og utvikle dyrehold og jordbruk i alle deler av Hedmark. Bønder og grunneiere i rovviltområder må fortsatt kunne bruke beiteretten og beholde sin næringsvei.

Forvaltningen må være slik at det todelte målet ivaretas. I dag er det i stor grad ikke slik. Rovvilt skaper store problemer for dyrehold og dyrevelferd i mange deler av Hedmark, og det har dessverre vært en sterk nedgang i saueholdet i rovdyrutsatte områder i Hedmark. Ifølge Norsk Institutt for Bioøkonomi utnyttes bare 33 prosent av beiteressursene i Hedmark.

Hedmark Bondelag jobber derfor mye opp mot politikere, forvaltning, andre organisasjoner, bønder og andre aktører i næringa for å sørge for en rovviltpolitikk og -forvaltning som ivaretar også landbrukets interesser.

 

Kontaktpersoner:

Rovviltansvarlig styremedlem: Ingvald Lyngar Landet, Landet gård, 2480 Koppang, pb394@msn.com, tlf 95137617

Fylkesleder: Elisabeth Gjems, tel 97 97 60 33, elisabeth@ottershagen.no

Leder i Hedmark Bondelags rovdyrutvalg: Berit Grindflek, tel: 41 60 56 61, post@rendalenfjellridning.no