Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug offentliggjorde i dag, 8.9.15, at hun vil har bedt Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om å gjennomføre en vitenskapelig gjennomgang av rovviltbestandenes betydning for landbruket.

Nyheten kom etter intenst påtrykk fra Bondelaget og øvrige faglag i landbruket.
I juli sendte Norges Bondelag, sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit, et brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft, der organisasjonene bad om en landbruksfaglig evaluering av rovviltforliket, for å se hvordan dette påvirker næringen.
Sundtoft avviste dette, også i flere senere diskusjoner.

Rovviltforliket ble vedtatt av Stortinget i 2011, og her slås det fast at den regionale forvaltninga og bestandsmålene skal evalueres innen fem år. Det er denne evalueringa Sundtoft altså har satt i gang, uten å ta med en evaluering av konsekvensene for landbruket.

Nå slår regjeringen kontra, ved at Landbruks- og Matdepartementet altså har bestilt det som kalles ”en vitenskapelig gjennomgang av rovviltbestandenes betydning for landbruket”.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag, er godt fornøyd med at Bondelaget nå har fått gjennomslag i denne saken.

- Det er viktig at vi nå får en helhetlig evaluering, som også innbefatter konsekvensene for landbruket. Intensjonen i rovviltforliket er at det skal ivareta både bestandsmål for rovvilt, og landbruk og beite. Så langt har regjeringen kun ønsket å ha fokus på bestandsmål, og ikke på hvordan landbruket har utviklet seg etter rovviltforliket. Jeg gir applaus for den kontrameldingen som nå har kommet fra Listhaug, sier Aas-Eng.

Han sier samtidig at han er spent på gjennomføringsmåte og metodikk.

- Vi må få et reelt bilde av hvordan rovviltpolitikken påvirker landbruksnæringa. Jeg er derfor glad for at det er NIBIO som skal gjennomføre undersøkelsen, og ikke NINA. NIBIO har landbruksfaglige forskningsmiljøer, som er bedre rustet til å gjøre denne undersøkelsen enn NINAs naturvitenskapelige miljøer. Dette dreier seg om både kompetanse, integritet og tillit, sier Aas-Eng.

Bondelaget har også tidligere vært ute med kritikk rundt valg av forskningsmiljø, der budskapet var at Norsk Institutt for Naturforvaltning (NINA) ikke er rette instans for å ha hovedansvar for evalueringen av rovviltforliket. Bondelaget påpekte da at NINA er svært nært knyttet til miljøvernmyndighetene og rovviltforvaltningen, både som premissleverandør og i utforming av forvaltningen.

- Jeg er glad for at ministeren også har lyttet til dette innspillet. Jeg forventer nå en objektiv og forskningsbasert evaluering, slik at vi får et resultat som vi kan ha tillit til, sier Aas-Eng.