Landbruksdirektoratet skriver at utbetalingen vil skje på grunnlag av det produsentene har registrert i de ordinære søknadene om produksjonstilskudd. Det betyr at produsentene ikke trenger å gjøre noe nå for å motta ekstrautbetalingen i september. Ekstrautbetalingen baseres på søknadsrundene i oktober 2021 og mars 2022. Produsenter som starter opp i 2022 vil få utbetaling i februar 2023. 

Norsk landbruk opplever en kostnadsvekst uten sidestykke, og forutsetningene for å drive matproduksjon er tøffe. Samtidig er det høyst nødvendig at vi opprettholder en løpende norsk matproduksjon, når krig i Europa og den internasjonale situasjonen forøvrig gjør matproduksjon sårbar og usikker. 

Jordbruksavtalen som ble vedtatt denne våren inneholder 2,4 milliarder kroner til kompensasjon av ekstraordinære kostnader for 2022. 2 milliarder utbetales i september.

En del av kompensasjonen tas også gjennom økte priser. Det har virkning fra i dag, 1. juli. Målprisene økes med en beregnet inntektsvirkning på 1,2 milliarder kroner i 2022.

 Du kan regne på utslaget på ditt bruk både for 2022 og 2023 her

Satser for ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd september 2022:

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 2 500 kroner per dekar og 38 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 2 500 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2022. Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1. juli etter gamle satser, kan trekke gammel søknad og sende ny søknad når arbeidet på det omsøkte arealet ikke er påbegynt. Kommunen må da fatte nytt vedtak om tilskudd. Les mer om tilskuddsordningen hos Landbruksdirektoratet.