Kjenner seg overlaten til seg sjølv

Publisert 06.12.2019
  • Tips en venn om denne siden

Dagens forskrift for erstatning etter naturskade har lagt ansvaret fullt og heilt over på den skadelidde i å dokumentere alle skadene og søkje om erstatning. Kommunane er sett på sidelina og har lite å medverke med i etterkant av det som for dei innvolverte er svært dramtiske hendingar.

- Det kan sjå ut til at vi har fått ei erstatningsordning som fungerer godt i tilfelle der skadene er mindre, medan grunneigarar som er i ein  situasjon med store og samansette skader fort kan kjenne seg makteslause, seier organisasjonssjef i Sogn og Fjordane Bondelag Merete Støfring.   I naturskadesaker, slik dei vi seinast har erfaring frå i Luster og Jølster, ser vi at regelverket særleg utfordrar dei som treng det mest.   Dei hardast råka med eit stort samansett skadeomfang.. 

Erlend Slåtten orienterer Stortingsrepresentantane frå Høgre om hendinga den 30. juli

Sist veke fekk 6 av Høgre sine Stortingsrepresentantar orientering om hendinga i Jølster den 30. juli 2019.  Grunneigar Erlend Slåtten kunne fortelje om ein dramatisk ettermiddag og kveld.  Ein dramatikk som for deira del ikkje er over då Slåtten og hans familie ikkje kjenner seg trygge i eige hus, og framleis ikkje er flytta heim att på garden.  -  Dette er også ein del av naturskadebiletet, held Merete Støfring fram. Vi som budde på andre sida av elva og slapp billeg unna gløymer fort, medan dette for naboar har sett varige spor som er vanskelege å viske vekk.   Utryggleiken for hus og heim saman med det ansvaret ein er pålagt i å dokumentere og søkje erstatning som ein ikkje kjenner utfallet av krev mykje energi og krefter.  Særleg for bruk som Slåtten der storsamfunnet og staten ved  NGI si utgreiing seier det er trygt, medan dei sjølve ikkje kjenner seg trygge.  - Det var ingen som hadde trudd at det som hende den 30. juli kunne hende her hos oss, held Slåtten fram.  Kvifor skal vi då tru at det ikkje kan skje igjen?

Her finn du videoen som syner den dramatiske hendinga på Slåtten. Utløyst av kraftig torever og regn på slutten av ein flott sommardag

Spora i naturen syner dramtikken, men det er også viktig å hugse på at slike dramtiske hendingar set indre spor som vi ikkje ser i dei menneska som opplever hendingane.  

- Det er umogleg å forutsjå kvar slike hendingar kjem, men at dei kjem er det ikkje tvil om.  Klimaendringane er her allereie held Støfring fram.  Då er det viktig at vi har tryggleiksnett som fungerer.  Naturskadeordninga er eit slikt tryggleiksnestt som vi er svært glade for å ha!   - Vi  opplever det som naudsynt med ein gjennomgong og kanskje ei justering når ein no har hausta noko erfaringar med den nye ordninga.   Til dømes bør det vurderast om kommunane kan få noko meir ansvar i å rettleie og hjelpe grunneigarar som vert råka.    Det er også trong for å sjå på korleis ordninga fungerer for dei hardast råka og med tanke på samordning mellom ulike etatar, dokumentasjon, bruksverdiprinsippet og klagehandtering.  

 

 

 

Meieriet i Vik

- Anbefaler Gamalost

Sogn og Fjordane Bondelag har besøkt Tine Meieriet i Vik, sjå video frå besøket vårt her.

Gardsbesøk i Sundsdalen

Gardsbesøk i Sundsdalen

15.juni fekk 8. klasse på Halbrend skule i Førde reise på gardsbesøk. Ein av postane for dagen var gjeting av sau.

Avlingssvikt - dokumentasjon og erstatning

Avlingssvikt - dokumentasjon og erstatning

Gje melding til kommunen straks du er klar over skade på grunn av klima. For å kunne få erstatning for avlinga er det naudsynt å dokumentere skadane, skriv fylkesmannen på sine nettsider.

Eg hadde ein draum

- Korleis motverke at vi går frå bruk til endå meir vern av våre eigedomar? spurte styremedlem Nils Magne Gjengedal i sitt innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer. Nedanfor kan du lese heile innlegget til Nils Magne

Årsmøte Norges Bondelag 2018

Årsmøte i Norges Bondelag

Utsendingane frå Sogn og Fjordane til årsmøtet i Norges Bondelag er på plass i årsmøtesalen, sjå bilder her.

Sognabær

Går ei travel tid i møte

Onsdag 30.mai besøkte me Sognabær AS på Vangsnes. Dei vart etablert i 2005, og består i dag av tre produsentar. 

Gardsbesøk på Kaupanger

Kjekk dag på Kaupanger

Fredag 25.mai fekk 8.klasse på Kaupanger skule reise på gardsbesøk. På garden til Magne Selseng fekk dei oppleve lamming, klappe kopplam og delta på ulike aktivitetar. Sjå bilder frå det vellukka gardsbesøket her.

- Viktig med tanke på beredskap

Henriette Sunde (styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag) oppmodar medlemene om å fylle gyllevognene med vatn, slik at ein raskt kan bidra om det skulle vera behov.

Våre samarbeidspartnere