Regjeringen la i dag fram endringer i produksjonssviktordningen, og hever nå taket for alle vekstgrupper til 1,8 mill.kr for inneværende år. 

– Vi er glade for at Regjeringen gjør forbedringer i  produksjonssviktordningen. Ved å heve taket i ordningen vil flere få mer hjelp etter de værutfordringene vi har møtt i sommer. Dette er bra for de mange som nå sitter med stor avlingssvikt og inntektstap, sier Gimming. 

Norges Bondelag har hatt tett dialog med Regjeringen gjennom årets vekstsesong, og spilt inn forslag til endringer i produksjonssviktordningen slik at den skal favne bredere og direkte hjelpe de produsentene som sliter. 

Dette er enda et viktig gjennomslag for Norges Bondelag. Vi har i møter med Regjeringen bedt om at taket for ordningen heves. Dette var en etterlengtet og viktig avklaring.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Som følge av ekstremværet i sommer og i høst har vi hatt flere møter med landbruks- og matminister Geir Pollestad. Vi har fremmet flere krav, og her er kravene som har blitt innfridd:

Tilskuddsordningen ved produksjonssvikt:

  • Forskudd av tilskudd ved produksjonssvikt økt fra 50 prosent til 70 prosent
  • Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel
  • Forenklinger i saksbehandlingen av søknader om produksjonssvikt for grovfôr
  • Ny sats for tilskudd i svikt for grovfôrproduksjon som gjenspeiler dagens kostnadsnivå
  • Oppdatering av alle satser og heving av tak
  • Bekreftelse på at gras og korn som ikke har noen bruks- eller salgsverdi, ikke skal tas med ved beregning av tilskudd ved produksjonssvikt. Dette er uavhengig av om avlingen er høstet (fritak fra høsteplikten), avvist på mottak eller fått null i oppgjør.

Husk fristen for å søke om tilskudd til produksjonssvikt 31. oktober. Informasjon om produksjonssviktordningen og hvordan du søker finner du på Landbruksdirektoratets nettsider.

Statens naturskadeordning:

  • Forenkling av dokumentasjonskravet ved søknad om naturskadeerstatning.

Husk absolutt siste frist for å melde skade er senest tre måneder etter skadetidspunktet. Informasjon om statens naturskadeordning og hvordan du søker finner du på Landbruksdirektoratets nettsider.

Statlige skjønnsmidler:

  • Økte skjønnsmidler til kommunene til opprydding etter flom og ras.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad poengterer i pressemeldingen fra Regjeringen at mange nå står i en krevende situasjon. 

–– Det er mange bønder som står i ein vanskeleg situasjon etter ein krevjande sesong, og Regjeringa har kome med fleire tiltak for å lette på situasjonen. Dette tiltaket er viktig for bønder som har hatt dei største tapa, seier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Her finner du regjeringens pressemelding.