Illustrasjonsfoto: Eva I. Ambjørnrud.

I fjor sommer slo den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK) fast at den norske tomtefestlovens paragraf 33 bryter med menneskerettighetene. Årsaken er at den ikke oppfyller krav til økonomisk balanse i forholdet mellom grunneier og tomtefester.

Nå har regjeringen oppnevnt et utvalg som skal se på hvordan en ny lov kan tilfredsstille dette kravet.Utvalget som skal gjennomgå reglene for forlengelse av feste for bolighus og fritidshus skal ledes Kåre Lilleholt, professor ved universitetet i Oslo. Advokat Sissel Fykse i Norges Bondelag skal representere grunneierne.

- Vi vil arbeide for at den nye loven skal gi en bedre balanse i fordelingen av verdistigningen på festetomter mellom fester og bortfester, sier Fykse.

Advokat i Norges Bondelag, Sissel Fykse.

Norsk lov siden 2004

Paragraf 33 i tomtefestloven ble vedtatt av Stortinget i 2004 og trådte i kraft i januar 2006. Den innebærer at ved utløpet av en festeavtale har fester rett til å forlenge avtalen med de samme vilkårene som lå til grunn da avtalen ble inngått. Denne forlengelsen har ingen tidsbegrensning.

Det betyr i praksis at 100 prosent av realverdistigningen som har vært på eiendommen siden avtalen først ble inngått går til festeren. Lovutvalget har nå fått tiden frem til 1. oktober 2013 til å foreslå hvordan dette kan balanseres bedre.

– Dette er regler som berører grunnleggende interesser for et betydelig antall mennesker. Det er viktig av hensyn til både festere og grunneiere at arbeidet gjøres raskt, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Vil diskutere tidligere forlengelser

Det er i dag mer enn 300.000 festekontrakter i Norge. EMK-dommen vil bety økt festeavgift for kontrakter som skal forlenges i fremtiden. Norges Bondelag mener det også må diskuteres hva som skal skje med kontrakter som er forlenget mellom 2006 og 2012.

- Det må diskuteres om også disse kontraktene skal balanseres i henhold til den nye tomtefesteloven, sier Fykse.

Utvalgets sammensetning:

Kåre Lilleholt (leder),
professor Stig Harald Solheim,
postdoktor Jon Egil Bergem,
advokat Grethe Gjertsen, fungerende styreleder og representant for tomtefesterne
Sissel Fykse, advokat i Norges Bondelag og representant for grunneierne

Les også : Nytt lovutvalg skal utrede paragraf 33 i tomtefesteloven

Regjeringen må endre tomtefesteloven

Bondelagets temaside tomtefeste

Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet

Av: Ole-Marius Sandmo og Per Ole Ranberg