Dette er appellen som fylkesleder Einar Myki holdt:

Kjære kolleger, fylkesmann, landbruksdirektør og andre frammøtte. 

Hedmark Bondelag markerer i dag over hele fylket at årets jordbruksforhandlinger er brutt. I tillegg til aksjonen her på Hamar er det bl.a. arrangement i Elverum, Brumunddal, Kongsvinger, flere plasser i Nord Østerdalen.  

Regjeringa svikter egne ambisjoner om økt norsk matproduksjon

·         Stortinget har nylig vedtatt at matproduksjonen i Norge skal økes i takt med befolkningsveksten – én prosent per år.

·          Vi ønsker å produsere mer mat til forbrukeren. 

Landbruks- og matmeldingas gode mål for næringa er ikke synlige i tilbudet:

·         Landbruksmeldinga slår fast at inntekt er det viktigste virkemidlet for å nå målet om økt matproduksjon.

·         Tilbudet følger ikke opp målet om å videreutvikle inntektspolitikken – tilbudet betyr knapt en videreføring. Med så lite på inntekt sikres ikke rekruttering til yrket og det gir ikke grunnlag for et landbruk over hele landet. 

·         Vi kan ikke se at regjeringa med dette tilbudet satser på å øke norsk matproduksjon.

 Staten tilbød oss bønder økte inntektsmuligheter på 13 000 kroner. Andre grupper kan regne med en inntektsvekst på over 17 000 kroner. I stedet for å tette inntektsgapet, øker forskjellene!

 Økte inntektsmuligheter er avgjørende for å øke matproduksjonen. Det må lønne seg å produsere mat i Norge.

 ·         Staten har i sitt tilbud ikke tatt målet om økt matproduksjon på alvor.

·         Vårt krav var et godt grunnlag for å oppfylle Stortingets mål.

·         Vi kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som ikke tar Stortingets mål på alvor.

·         Ingen produksjonsformer i landbruket har et inntektsnivå i nærheten av hva andre grupper i samfunnet har.

·         Vi kan ikke godta et tilbud som svekker inntektsutviklingen til bøndene i forhold til resten av samfunnet.

 Årets jordbruksoppgjør handler om inntekt og mye mer

·         Vi ser en faretruende utvikling i norsk landbruk. Mindre areal i produksjon, produksjonen per innbygger går ned og selvforsyningen er under 50 prosent.

·         Ni av ti nordmenn ønsker et jordbruk av samme omfang som i dag.

·         Jordbruksoppgjøret handler derfor om å videreføre et landbruk over hele landet, om produksjon av trygg mat og om nærmere 100.000 arbeidsplasser i landbruk og næringsmiddelindustri.

 Regjeringa har selv lagt forventningene høyt

·         Regjeringa har i hele vinter sagt at jordbruksoppgjøret skal følge opp landbruksmeldinga med offensive tiltak.

·         Det har skapt store forventninger som ikke er innfridd med dette tilbudet.

·         Da kan det ikke overraske at landbruket går til brudd på et så lavt og defensivt tilbud.

 De rødgrønne partiene i Hedmark har spilt inn at:

  • de ønsker en inntektsvekst for bøndene, som kan være med og redusere inntektsforskjellene til andre grupper.
  • De mener at gode inntektsmuligheter er nødvendig for å sikre rekruttering til næringen.
  • Det er svært avgjørende at det legges til rette for investeringer og en fornying av driftsapparatet.
  • Et landbruk med optimisme er med på å spre positive impulser i et fylke som Hedmark, og partiene ser derfor landbruket som en viktig faktor for å nå befolkningsmålet.

 Vi i Hedmark Bondelag er meget glad for den støtten vi har fra politikerne i Hedmark. De ser hvor viktig landbruket er for Hedmark og taler vår sak i mange sammenhenger!

 Regjeringen viser med sitt tilbud at innholdet i landbruksmeldingen er mest tomme ord. 

Stoltenberg & co tar ikke hensyn til folkets vilje og hører ikke på signaler fra egne politikere i Hedmark og andre fylker der landbruket betyr mye

Tilbudet fra Staten vil redusere matproduksjonen i Norge!

Kornproduksjonen vil fortsette å synke, underdekningen av storfekjøtt vil øke og snart vil det også bli underskudd på melk. Statens tilbud vil ikke redusere faren for at halvparten av melkeprodusentene på Hedmarken slutter de neste 5 åra.

Norges Bondelag sier nei til rammebetingelser som:

-          Øker gapet til andre grupper

-          Vil redusere norsk matproduksjon

-          Gir et svært dårlig grunnlag for nødvendig rekruttering

-          Ikke gir mulighet for nødvendige investeringer for framtida

-          Ikke legger til rette for en sterk norsk næringsmiddelindustri

Gi oss mulighet til å øke produksjonen av norsk mat!