Regjeringens forslag øker inntektsforskjellene

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Regjeringens forslag til jordbruksoppgjør betyr svekking av inntektsutviklingen til bøndene i forhold til andre.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke.Da Norges Bondelag møtte Stortingets næringskomité til høring om årets jordbruksoppgjør, slo Bondelaget fast at forslaget fra Regjeringen i proposisjonen om oppgjøret ikke innebærer en videreutvikling av inntektspolitikken som er ført etter 2005.

-Vi mener proposisjonen ikke følger opp inntektsmålsetningen gitt fra Stortinget ved behandlingen av "Velkommen til bords" (Meld St 9 (2011-2012). Proposisjonen legger opp til en svekking av inntektsutviklingen til bøndene i forhold til resten av samfunnet. Dette vil ytterligere forverre mulighetene til å nå detlandbrukspolitiske hovedmålet om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten, som Stortinget vedtok for en måned siden, heter et i brevet som ble Stortingets næringskomité til del.

I brevet ber Bondelaget om at Næringskomitéen legger føringer som sikrer at jordbruket kan få en inntektsutvikling som innebærer en reduksjon i inntektsforskjellene til andre grupper i samfunnet,, slik et flertall forutsatte ved Stortingsbehandlingen. På denne måten kan en sikre rekrutteringa til næringa, heter det.

Bondelaget ba videre Stortingets næringskomité bidra til

  • at næringa framover gis inntektsrammer som sikrer rekruttering og økt matproduksjon over hele landet
  • at kornproduksjonen gis rammevilkår som kan gi grunnlag for økt norsk produksjon
  • at storfekjøttproduksjonen gis rammevilkår som kan gi grunnlag for framtidigøkt norsk produksjon
  • at produktivitetsveksten kommer næringa til gode i form av økte inntektsmuligheter
  • at forutsetningene i landbruks- og matmeldinga om å utnytte handlingsrommet i WTO-avtalen gjennom å benytte den tollsats som til enhver tid er høyest, oppfylles i forbindelse med Statsbudsjettet for 2013.

Bondelagets brev til Stortingets næringskomité

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere