Hva er priskontroll, driveplikt og boplikt?

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen vil oppheve priskontrollen og andre reguleringer for å styrke grunneierens råderett over eiendommen. Men det harmonerer ikke med ønsket om økt norsk matproduksjon.

Hva er eiendomsregulering?
Jordloven, konsesjonsloven og odelsloven styrer omsetning og bruk av landbrukseiendom. Noen sentrale punkter er:
* Driveplikten: Jordlovens §8 krever at jordbruksareal skal drives, leies ut til noen som kan drive det, eller at eieren planter skog på området. Les mer om driveplikt her.
* Delingsforbudet: Jordlovens §12 hindrer at en jordbrukseiendom kan stykkes opp og selges som tomter til boliger og andre formål uten godkjenning fra staten.
* Priskontroll: Konsesjonslovens §9 er ment å sikre en forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer.
* Boplikten: Konsesjonslovens §5 sørger for at den som erverver større jord- og skogbrukseiendommer, må bo på stedet i minst fem år. Les mer om konsesjonsloven her. Her kan du også lese mer om boplikt.

Hvorfor har vi priskontroll, driveplikt og boplikt?

Regjeringens politikk
Dagens samarbeidsregjering ble enige om å arbeide for kostnadseffektiv matproduksjon, høyest mulig selvforsyning av mat av beredskapshensyn og har uttalt de ønsker større rekruttering til landbruket. De ønsker også at flere bønder skal eie fremfor leie den jorda de trenger og ha større råderett over egen eiendom.

Dette brukes som argument for å fjerne priskontrollen, delingsforbudet og boplikten, så snart som mulig, uten en nærmere utredning. Regjeringen vurderer også å oppheve driveplikten.

Hva er vitsen med eiendomsregulering?
95 % av Norges areal er ikke er egnet til jordbruk. Byenes vekst truer matvareforsyningen, siden byene er naturlig etablert i områder med god tilgang på mat. Matjord som går tapt ved urban ekspansjon kan heller ikke erstattes ved nydyrking, av to grunner.

* Kun ytterligere 2 prosent av Norge kan dyrkes opp.

*  ..men den jorda er ikke egnet til kornproduksjon.

Derfor er eiendomsregulering i landbruket viktig for at de få jordressursene vi har blir beskyttet, og drevet av driftige bønder og ikke brukes til andre formål. I tillegg er de ment å gjøre det enklere å kjøpe en gård.

Driveplikten gjør at jorda ikke brakklegges
Driveplikten sørger for at kjøperen av en gård er en person som ønsker å drive gården. Uten driveplikten kan jorda bli lagt brakk og gården forfalle. Den nye eieren kan sitte på eiendommen i ubegrenset tid i håp om å få omregulert den til andre formål. For eksempel til tomter for å bygge boliger eller varehus.

Delingsforbudet bidrar til effektiv drift
Delingsforbudet ble innført i 1955, for å stanse trenden mot at jord ble stykket opp i mindre og mindre deler. Delingsforbudet hindrer også at mindre jordlapper gjøres om til boliger og at det etablerer seg bebyggelse kloss inntil gårder. Erfaringer viser at de nye bosettere gjerne klager på støy, lukt og støv fra gårdene, som hindrer bonden i å investere

Unge bønder trenger priskontroll
I bynære områder vil pengesterke kjøpere i stor grad vinne kampen om jorda fremfor unge bønder som ønsker å satse, dersom priskontrollen fjernes. I stedet for å produsere mat, kan gården bli brukt til hobbyformål (gjerne hestesport), eller bli leid ut til aktive bønder. Dersom man ønsker at flere bønder skal eie sin egen jord, vil dette gå mot sin hensikt.

Boplikten
Hensikten med boplikten er å hindre at eiendommer over 100 dekar som blir kjøpt opp på landet blir ubebodd eller brukes bare til hobbyformål. Dette er også et distriktspolitisk virkemiddel. Enkelte kommuner er redde for at familier som ønsker å bo på landet hele året, ikke får råd til å kjøpe boligen de ønsker seg. Derfor har de skjerpet boplikten til å gjelde eiendommer av all størrelse.

Norges Bondelag mener:
Å fjerne disse reguleringene vil uten tvil styrke grunneierens råderett over eiendommen, spesielt rundt fradeling og salg av tomter til høystbydende og bruk av jord til vilkårlige formål.

Men en slik deregulering vil ikke føre til økt matproduksjon, få ned andelen leiejord, øke rekrutteringen og større verdiskapning i landbruket, snarere tvert imot.

Norges Bondelag mener også at det er viktig å se hele regelverket under ett. Vern av jord samt driveplikt er helt essensielt for å øke norsk matproduksjon.

Les også: Hvorfor er priskontroll i landbruket viktig.

Les mer om: Jordvern, Vern og bruk, Mat

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere