Kompensasjon for jord til samferdsel siste utvei

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Dyrka og dyrkbare ressurser bør bare omdisponeres til nasjonalt viktige samfunnsinteresser, mener Bondelaget.

Illustrasjonsfoto: Jon Inge Bragstad.I uttalelsen til rapporten "Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder", understreker Bondelaget at matsikkerhet må være utgangspunktet for vurdering av hvilke tiltak som skal sette sinn ved planlegging av samferdselstiltak.

- Det er viktig å redusere konfliktnivået når samferdselsprosjekt planlegges. Ved å åpne for fysisk kompensasjon som virkemiddel ved utbygging, kan en begrense omdisponering av dyrket jord og redusere planleggingstiden for samferdselsprosjekt, sa samferdselsminister Marit Arnstad da rapporten ble offentliggjort.

Norges Bondelag 

  • mener at Stortingets nylig vedtatte mål om å øke den landbaserte matproduksjonen i takt med befolkningsveksten må ligge til grunn ved fysisk kompensasjon
  • mener at dyrka og dyrkbare ressurser kun bør omdisponeres til nasjonalt viktige samfunnsinteresser
  • er enige med arbeidsgruppa i at kompensasjonstiltak bare benyttes som en siste utvei der omdisponering ikke kan unngås, og først etter at tiltakene "unngå", "avbøte" og "restaurere" er grundig vurdert
  • at vurderingene rundt tiltakene "unngå", "avbøte" og "restaurere" blir eksternt kvalitetssikret gjennom blant annet spesifikke krav til hvert av tiltakstrinnene, før en går til det skritt å "kompensere"
  • at det ved kompensasjon, enten denne skjer i form av nydyrking, jordflytting eller flytting av matjord til arealer som allerede er dyrka, må matproduksjonspotensialet minimum være det samme, og helst høyere enn før omdisponering og kompensasjon
  • mener videre at man må ta hensyn til landets framtidig matproduksjons-potensial, ved primært å benytte jordflytting som virkemiddel ved kompensasjon
  • støtter forslaget om at det settes i gang pilotprosjekter med fysisk kompensasjon av jordbruks- og naturområder knyttet til store samferdselsutbygginger, forutsatt at det settes strenge og målbare kriterier.
  • kompensasjon må skje i nært samarbeid med berørte grunneiere, og være basert på frivillighet.

Matjorda er grunnlaget

 

-Matjorda er grunnlag for all matproduksjon og det er derfor avgjørende å ta vare på denne knappe og ikke-fornybare ressursen, skriver Norges Bondelag i kommentarenetil rapporten "Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Per Skorge, Mina Mjærum Johansen.

Bondelagets temaside jordvern.

Bondelagets høringsbrev.

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere