Kompensasjon for jord til samferdsel siste utvei

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Dyrka og dyrkbare ressurser bør bare omdisponeres til nasjonalt viktige samfunnsinteresser, mener Bondelaget.

Illustrasjonsfoto: Jon Inge Bragstad.I uttalelsen til rapporten "Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder", understreker Bondelaget at matsikkerhet må være utgangspunktet for vurdering av hvilke tiltak som skal sette sinn ved planlegging av samferdselstiltak.

- Det er viktig å redusere konfliktnivået når samferdselsprosjekt planlegges. Ved å åpne for fysisk kompensasjon som virkemiddel ved utbygging, kan en begrense omdisponering av dyrket jord og redusere planleggingstiden for samferdselsprosjekt, sa samferdselsminister Marit Arnstad da rapporten ble offentliggjort.

Norges Bondelag 

  • mener at Stortingets nylig vedtatte mål om å øke den landbaserte matproduksjonen i takt med befolkningsveksten må ligge til grunn ved fysisk kompensasjon
  • mener at dyrka og dyrkbare ressurser kun bør omdisponeres til nasjonalt viktige samfunnsinteresser
  • er enige med arbeidsgruppa i at kompensasjonstiltak bare benyttes som en siste utvei der omdisponering ikke kan unngås, og først etter at tiltakene "unngå", "avbøte" og "restaurere" er grundig vurdert
  • at vurderingene rundt tiltakene "unngå", "avbøte" og "restaurere" blir eksternt kvalitetssikret gjennom blant annet spesifikke krav til hvert av tiltakstrinnene, før en går til det skritt å "kompensere"
  • at det ved kompensasjon, enten denne skjer i form av nydyrking, jordflytting eller flytting av matjord til arealer som allerede er dyrka, må matproduksjonspotensialet minimum være det samme, og helst høyere enn før omdisponering og kompensasjon
  • mener videre at man må ta hensyn til landets framtidig matproduksjons-potensial, ved primært å benytte jordflytting som virkemiddel ved kompensasjon
  • støtter forslaget om at det settes i gang pilotprosjekter med fysisk kompensasjon av jordbruks- og naturområder knyttet til store samferdselsutbygginger, forutsatt at det settes strenge og målbare kriterier.
  • kompensasjon må skje i nært samarbeid med berørte grunneiere, og være basert på frivillighet.

Matjorda er grunnlaget

 

-Matjorda er grunnlag for all matproduksjon og det er derfor avgjørende å ta vare på denne knappe og ikke-fornybare ressursen, skriver Norges Bondelag i kommentarenetil rapporten "Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Per Skorge, Mina Mjærum Johansen.

Bondelagets temaside jordvern.

Bondelagets høringsbrev.

 

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere