Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag har i dag startet opp med de interne drøftinger om jordbruket ønsker å gå videre i forhandlinger med staten etter at deres tilbud ble lagt frem i går.

- Vi har nå fått lest dokumentet grundig og mener fortsatt dette er et bedre utgangspunkt enn i fjor, sier forhandlingsleder for jordbruket Nils T. Bjørke.

Etter interne drøftinger i Norges Bondelag vil man ta en beslutning sammen med forhandlingsutvalget i Norsk Bonde– og Småbrukarlag om det er grunnlag for å gå inn i forhandlinger med staten. Disse skal være avsluttet 16. mai.

Ikke uravstemning

Representantskapet i Norges Bondelag har gitt forhandlingsutvalget klart mandat inn i arbeidet med oppgjøret. Anbefalingene blir gitt gjennom en grundig prosess i hele organisasjonen med høringer i alle lokallag.

 

Det ble vedtatt i styret i Norges Bondelag 15.04 om å ikke gjennomføre uravstemning i år.Bakgrunnen for vedtaket er at en uravstemning gir ledelsen en vanskelig plattform i forhandlinger og eventuelle aksjoner.

 

Fakta om uravstemming i Norges Bondelag:

I Norges Bondelags lover § 24. avstemninger heter det:

 

a) Styret i Norges Bondelag kan gjøre vedtak om at det skal holdes skriftlig avstemming

blant medlemmene. Styret bestemmer om slike avstemminger skal være rådgivende eller

bindene, og styret kan gi nærmere regler om begrensingen av stemmeretten i spesielle

saker. Ved skriftlig medlemsavstemminger skal spørsmålene være slik formet at det klart

kan svares ja eller nei. Alle andre svar skal vrakes.

 

b) Styret kan gjøre vedtak om at spesielle saker skal sendes ut til avstemming blant nærmere

angitte tillitsvalgte eller for anledningen valgte tillitsvalgte.

 

c) De lokale avstemmingsresultater må ingen andre enn styret i Norges Bondelag få melding

om. Styret avgjør om sluttresultatet skal offentliggjøres eller ikke.

 

Uravstemning er ikke direkte omtalt i hovedavtalen for jordbruket (1992), bare at en inngått avtale skal anbefales. Etter 1991 har det vært kutyme at hvis organisasjonene (én eller begge)

ønsker å sende avtalen på uravstemning som en del av sin godkjenningsprosedyre, skal dette varsles ved oppstart av forhandlingene.

 

Siste gang bondelaget sendte forhandlingsresultatet ut på uravstemning hos medlemmene etter

inngått avtale var i 2008. Resultatet var anbefalt av forhandlingsutvalget, og denne

anbefalingen fulgte 82,5 % av medlemmene. 41.6 % av medlemmene deltok i avstemningen.