– Det vil bety mye for små og mellomstore bruk, og for matproduksjon over hele landet, sier Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag.

At den nye regjeringen vil støtte investeringer i dyrevelferdstiltak er viktig for å styrke dyrevelferden ytterligere og for å gi bonden et bedre arbeidsmiljø. Selv om norske bønder kan være stolte av å ha dyrevelferd i verdenstoppen, har bruka hatt ulike forutsetninger til å investere i tiltak.

– Løsdriftsfjøs er et viktig dyrevelferdstiltak og vi håper dette blant annet vil gjøre at vi også får med oss de mindre bruka i omlegging til løsdrift. 

Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag

For innen 2034 skal all norsk melke- og storfeproduksjon foregå i løsdriftsfjøs. Selv om flere norske bønder allerede har gjort den nødvendige omleggingen, er det mange av de mindre melkebrukene som fortsatt har båsfjøs. At den nye regjeringen vil levere en investeringspakke for omlegging til løsdriftsfjøs uten å stille krav til nyetablering eller økt produksjon, gir dermed håp for å opprettholde melkeproduksjon rundt omkring i hele landet.

– Om regjeringen får med Stortinget på dette kan det bidra til å sikre videre drift av nesten 60 prosent av norske melkebruk over hele landet, opplyser Fjelltveit.

Styrket Mattilsyn

I plattformen vil regjeringen også sikre at Mattilsynet har tilstrekkelige ressurser til å drive god rådgivning, hyppig kontroll og et målrettet samarbeid. For næringa er dette kjærkomment.

– Et sterkt og kompetent Mattilsyn er spesielt viktig for tilliten til norsk husdyrhold, og det er helt avgjørende for oss i landbruket med et godt samarbeid og god rådgivning. Derfor er det gledelig at regjeringen går inn for å styrke Mattilsynet, forteller Fjelltveit.

Norges Bondelag er tydelige på at det er bondens ansvar at alle dyr i norsk landbruk behandles godt, og det er Mattilsynet som skal føre tilsyn og bidra til å få frem et reelt bilde av dyrevelferden i norske fjøs. Dette gir næringa mulighet til å vise at den nye regjeringen har rett når den slår fast at dyrevelferden i norsk jordbruk er i verdensklasse. Norges Bondelag vil imidlertid fortsette arbeidet med å styrke dyrevelferden, blant annet gjennom å utvikle dyrevelferdsprogram for alle dyreslag. Når regjeringen i tillegg går inn for å sikre veterinærtjenester i hele landet, gir dette håp for like gode forutsetninger for verdensledende dyrevelferd i absolutt alle norske fjøs.

– Vi vil fortsette dette viktige arbeidet. Vi slutter aldri jobben med å forbedre dyrevelferden. Nå oppfordrer vi Stortinget til å stille seg bak dette også, avslutter Fjelltveit bestemt.