Dyrehelse- og velferd

  • Tips en venn om denne siden

Sau på beite

Norsk dyrehelse og dyrevelferd er i verdstoppen. Dette er viktige fortrinn ved norsk landbruk som vi skal bevare og utvikle for framtida.

At ein matvare er produsert i Noreg er ein garanti for forbrukaren om at maten er produsert med strenge krav til dyrehelse og dyrevelferd. God dyrehelse og dyrevelferd er avgjerande for å kunne produsere mat av høg kvalitet, og det er viktig for folkehelsa. I Noreg ligg alt til rette frå naturen si side for eit landbruk med god dyrehelse og dyrevelferd. Samanlikna med andre land har vi små gardar og jorde som er spreidd geografisk i heile landet. Det gir mindre grunnlag for smitte. 

Den norske topografien med fjordar og fjell avgrensar kor store gardar vi kan ha, fordi dyrkamarka er så oppstykka. Størrelsen på besetningane er avhengig av kor mykje jord bonden har til å produsere fôr til dyr og som beitemark.  Når vi byggjer fjøs er vi pålagt å ha god plass til dyra både ute og inne. Kua skal ut på beite minst to måneder i året, mens sauen skal være på beite i minst fire måneder.

I Noreg ligg alt til rette frå naturen si side for eit landbruk med god dyrehelse og dyrevelferd.

Norsk landbruk er blant dei som brukar minst antibiotika i landbruket i heile Europa. Den låge antibiotikabruken er resultat av eit målretta samarbeid mellom styresmakter, veterinærar og bønder gjennom fleire år. I Noreg gir vi ikkje antibiotika forebyggjande til husdyra, vi gir det berre ved sjukdom. Friske dyr treng ikkje antibiotika, og gjennom mange år har vi avla fram friske og robuste dyr som er tilpassa norsk klima og norske forhold.

Vi er opptatt av å ha eit godt samarbeid med Mattilsynet og ønskjer det auka fokuset på dyrevelferd velkommen. Jamnlege kontrollar hos alle som har dyr, anten som kjæledyr eller produksjonsdyr, er viktig. Alle dyr i norsk husdyrhald skal ha det bra, og pålegg om forbetringar må bli følgd opp.

I Noreg har vi ei komplett verdikjede med kort veg frå jord til bord som gjer det mogleg å stille krav til dyrevelferd og til å etterprøve at krava blir følgd. Sporbarheit og openheit i alle ledd i produksjonen gir grunnlag for tillit til norsk mat. Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) skal sørge for kvalitet og tryggleik for bonde, industri og forbrukar, slik at vi kan vere sikre på at maten frå norsk landbruk er trygg mat.

Norges Bondelag meiner:

  • Vi skal oppretthalde og utvikle eit godt og strengt regelverk for dyrevelferd og dyrehald
  • Vi  skal styrke samhandlinga mellom bonde, veterinærar og styresmakter, og arbeide for koordinering av regelverk og samarbeid mellom offentlege tilsynsorgan.
  • Matproduksjon i Noreg skal framleis skje med restriktiv bruk av medisinar og at antibiotika i fôr, vekstfremjarar og hormon ikkje skal vere tillatt i norsk husdyrproduksjon. 
  • Vi må hindre smitte inn i norsk husdyrhald gjennom folk og dyr og ha strenge reglar ved besøk i husdyrrom.

Relaterte artikler

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Ønsker felles tiltak

Sjokkerte og opprørte. Det er reaksjonene fra et samlet styre i Norges Bondelag etter at de så filmen «Griseindustriens hemmeligheter» vist på NRK i går.

Lars Petter Bartnes

- Dyr skal behandles godt

I kveld viser NRK Brennpunkt en film om svineprodusenter, som viser grov vold og dårlig behandling av dyr. - Dette er uakseptabelt, sier Bartnes.

Nye råd om smittevern

Den svært alvorlige sjukdommen afrikansk svinepest sprer seg blant svin i Europa. Vi har alle et ansvar for å redusere risikoen for å få smitten inn i Norge. Her får du vite hvordan.

gris

Krever satsing på trygg mat og dyrehelse

Økt satsing på trygg mat og dyrehelse er blant sakene Norges Bondelag har spilt inn til regjeringa i arbeidet med til statsbudsjettet for 2020. – Trusselbildet tilsier at vi bør bygge opp vår kapasitet og beredskap innen trygg mat og dyrehelse, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Smågris

Ikke god nok dyrevelferd

I dag er Mattilsynets rapport klar, etter tilsyn hos halvparten av slaktegrisprodusentene i Rogaland. Dyrevelferdsprogrammet som er i gang vil bedre dyrevelferden.

Gris

Roser nytt dyrevelferdsprogram for svin

På et toppmøte for svinenæringa oppfordret bondelagslederen en samlet næring til å ta større ansvar for å sikre god dyrevelferd. – Jeg er glad for at en samlet næring har blitt enige om et nytt program for å sikre fortsatt god dyrevelferd i norsk svinehold, sa Lars Petter Bartnes til de frammøtte.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere