Strukturendringer i Bondelaget.
Styret i NB blir orientert om organisasjonsutvalgets forslag i februar.  

Behandling av forslagene fra utvalget i fylkeslagenes årsmøter.

Drøfting i representantskapet i mars

Styrets innstiller til årsmøtet om endringer i organisasjonen og nødvendige lovendringer. Dette vil skje på bakgrunn av fylkeslagenes behandling og drøftinga i representantskapet.

Årsmøtebehandling juni 2019. Det er årsmøteutsendingene som da må ta endelig stilling til forslagene og nødvendige lovendringer som følge av forslagene.

Regionreformen vil redusere landets fylker fra dagens 19 til 10 fra 2020.  I samband med dette er det nødvendig også for Bondelaget å gjøre tilpasninger i egen struktur.

Siden før jul i fjor har et eget organisasjonsutvalg arbeidet med å vurdere hvordan endring av fylkesgrenser vil påvirke hvordan Bondelaget jobber, og mulige gode løsninger for endringer i vår organisasjon. Nå er utvalget, som ledes av styremedlem Einar Frogner, ferdig med sin endelige rapport. 

Dette er hovedkonklusjonene i rapporten:

 • Bondelaget bør etablere en felles modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling. Det skal være ett fylkesbondelag innenfor fylkene, med ett fylkesstyre. 
 • Norges Bondelags årsmøte 2019 gjør vedtak om at dagens fylkeslag i de nye fylkene slås sammen. Det skal være en fleksibel innfasing. Det er et mål at sammenslåinger skal være gjennomført innen 1. april 2021.
 • Styret etablerer en satsing på organisasjonsutvikling for vitalisering og fornying av medlems- og lokallagsarbeid.  
 • Lokallagenes representasjon på fylkesårsmøtene skal være én utsending pr lokallag, samt tilleggsrepresentasjon på utsendinger innenfor intervallet 1 pr 50 medlemmer til 1 pr 200 medlemmer.
 •  Fylkesstyrene bør ha 5 – 9 årsmøtevalgte faste medlemmer.
 • Det bør være valgfritt for fylkene å velge en eller to nestledere.  
 • Fylkesårsmøtet avgjør størrelsen på fylkesstyret og spørsmålet om en eller to nestledere.  
 • Fylkeslaga av NBU og NBK velger hver for seg ett felles medlem med personlig vara til de nye fylkesstyrene.   
 • I representantskapet møter fylkeslagene med to representanter pr. fylke. Viken (tre sammenslåtte fylker) får tre representanter.  
 • 2020 vil være et overgangsår inntil alle fylker er slått sammen. Sammenslåtte fylkeslag kan møte med to representanter i overgangsåret, og Viken tre.
 •  Dagens representasjon ut fra medlemstall videreføres med 1/600. Minimumsrepresentasjonen i sammenslåtte fylker endres til 5.
 • Det utarbeides en felles mal for instruks for fylkenes valgnemnder.  

Organisasjonsutvalgets foreløpige rapport, som ble lagt fram i oktober, har vært på høring i fylkeslagene og innspillene utgjør en del av grunnlaget for den endelige rapporten.Bak forslagene i den endelige rapporten er det lagt størst vekt på rammene for næringspolitisk arbeid. I høringsrunden var det delte meninger om dette, og det er en bekymring for hvordan medlemskontakten og organisasjonsarbeidet vil påvirkes med ny struktur.

I dag ble styret i Norges Bondelag orientert om konklusjonene, og forslagene skal gjennom en ny behandling i organisasjonen før endelig vedtak skal fattes på årsmøtet i juni.