Fylkesreform i Bondelaget
- Desember 2017 nedsatte styret i Bondelaget et eget organisasjonsutvalg, som skulle se på hvordan endringene av fylkesgrensene vil påvirke hvordan organisasjonen jobber, og samtidig finne gode løsninger til endringene som kommer. Målet for arbeidet er å ha et fortsatt kraftfullt Norges Bondelag i fremtiden, der bonden og medlemmet er i fokus.

- Juni 2018: Alle organisasjonsledd, medlemmer og ansatte inviteres til å komme med forslag i en åpen innspillsrunde. Innspillene kan gis til lokallaget, fylkeslagene eller Bondelaget sentralt.

- Oktober 2018: Organisasjonsutvalget legger fram sin foreløpige rapport, som sendes på høring i fylkeslagene.

- 20.desember 2018: Frist for høring i fylkeslagene.

- 1. februar 2019: Organisasjonsutvalget legger fram endelig rapport på basis av høringsrunden den 1. februar. Styret orienteres.

- Våren 2019: Rapporten med forslag behandles i fylkesårsmøtene. Representanskapet i mars drøfter saken.

- 25. april 2019: Styret i Norges Bondelag innstiller overfor årsmøtet i Norges Bondelag

- 6. juni 2019: Årsmøtet behandler forslagene og lovendringer

Selv om det fortsatt er noe usikkerhet knyttet til Solberg-regjeringens regionreform, kan det ligge an til at KrF sikrer flertall for å få den gjennomført.  Resultatet vil i så fall bli at Norge går fra å ha 19 fylker til 11 fylker i 2020. I samband med dette er det nødvendig også for Bondelaget å gjøre tilpasninger i egen struktur.

Siden før jul i fjor har et eget organisasjonsutvalg arbeidet med å vurdere hvordan endring av fylkesgrenser vil påvirke hvordan Bondelaget jobber, og mulige gode løsninger for endringer i vår organisasjon. Nå er utvalget, som ledes av styremedlem Einar Frogner, ferdig med sin foreløpige rapport. Dette er noen av endringene de foreslår:

  • Norges Bondelag bør følge ny fylkesinndeling ved valg av organisasjonsmodell. Dette ivaretar det næringspolitiske arbeidet best. Større fylkeslag vil gi mer krevende medlems- og organisasjonsarbeid. Likevel vektlegges det næringspolitiske arbeidet tyngre.
  • Det bør være et fylkesstyre for hvert fylke.
  • Antall styremedlemmer i de sammenslåtte fylkene må kunne utvides for å ivareta både næringspolitisk og organisatorisk arbeid.
  • Det presenteres to alternativer for lokallagenes representasjon på fylkeslagas årsmøter: Dagens løsning med 1/100 medlemmer, eller en fleksibel løsning i intervallet 1/50 til 1/200.
  • Tillitsvalgte organ for øvrig bør endres så lite som mulig. Dette sikrer balansen best mellom styret, fylker og samvirkeorganisasjoner. For representantskapets sammensetning presenteres to alternativer, med henholdsvis dagens sammensetning (18) eller to fra hvert fylkeslag (20) som alternativer.
  • Nye fylkesstyrer i de sammenslåtte fylkene bør hovedsakelig velges på årsmøter våren 2020, men med anledning til ekstraordinære fylkesårsmøter høsten 2019.

I rapporten er det gjort beskrivelser og drøftinger av sentrale arbeidsområder og vurdert fordeler og ulemper ved ulike løsninger for det politiske arbeidet, for medlemsoppfølgingen og for demokratifunksjonen.

Organisering av fylkeslagas administrasjon og ansatte blir håndtert av generalsekretæren og gjennom drøftinger med de ansattes organisasjoner. De økonomiske konsekvensene av omorganiseringen har ikke vært en del av utvalgets mandat.

Vil ha innspill fra organisasjonen

Rapporten vil nå sendes på høring til fylkeslagene. Fylkeslagene oppfordres til å sende organisasjonsutvalgets forslag til lokallagene. Det er også mulig for lokallag og enkeltmedlemmer å sende innspill direkte til Bondelaget sentralt. Send e-post til bondelaget@bondelaget.no

Høringa skal være avsluttet 20 desember. Deretter er dagens plan at skal forslagene til endringer skal gå gjennom en prosess som ender med endelig vedtak på sommerens årsmøte (Se faktaboks).