Fire fylker fremmet sak til årsmøtet, om endringer i grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene. Det var Østfold, Rogaland, Innlandet og Vestland. Budsjettnemnda for jordbruket utarbeider tallgrunnlaget for de årlige jordbruksforhandlingene. 

Etter styrebehandling og innstilling til årsmøtet fra styret, spilte de fire fylkene inn et endringsforslag. Det var dette forslaget som ble vedtatt, med et tillegg som kom i møtet. 

Vedtaket fra årsmøtet lyder som følgende:

  • Årsmøtet i Norges Bondelag vil at styret skal arbeide aktivt inn mot utvalget slik at det blir utreda og foreslått endringer i grunnlagsmaterialet som synliggjør de økonomiske realitetene de aktive bøndene i jordbruket står overfor, og gir et korrekt bilde av jordbrukets kostnader og inntektsutvikling. Leie av melkekvote og jordleie må inn som en del av kostnaden i totalkalkyla.
  • Årsmøtet vil at styret arbeider for et nytt tenelig resultatmål «Vederlag til arbeid», der det er gitt egen avkastning for egenkapitalen, i tillegg til resultatmålet vederlag til arbeid og egenkapital. Videre må det arbeides for at stortinget vedtar et inntektsmål der inntektsnivået i jordbruket skal sammenliknes med lønnsmottaker.
  • Årsmøtet i Norges Bondelag vil at det jobbes for at dette grunnlaget skal innarbeides i grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene i 2022.

– Et godt vedtak

Erling Aas-Eng hadde fra styrets side ansvaret for fremleggelsen av denne saken og mener vedtaket er godt.

–  Jeg tror det var et klokt vedtak som nå en samla organisasjon står bak, og vi har ved vedtaket også truffet stemninga i landbruket slik bønder flest føler det. Dette er viktig og det gir oss kraft til å få til resultater på dette området.

Les omtale av saken også hos Innlandet Bondelag og Østfold Bondelag

Jordbrukets forhandlingsutvalg ba i årets krav om at det må gjøres tilpasninger i grunnlagsmaterialet som bedre fanger opp de økonomiske forholdene knyttet til næringsutøverne i jordbruket. På bakgrunn av dette foreslås det i Prop. 200 S (2020-2021) å sette ned et utvalg som skal gjennomgå grunnlagsmaterialet.