Gjennom forhandlingene har vi søkt å finne ordninger som treffer de bøndene som sitter igjen med de største tapene etter at de har fått avlingsskadeerstatning. Krisepakka fordeles med ekstrautbetaling av husdyrtilskudd og grønnsaksarealer og økt erstatningssats for grovfôr. Taket i avlingsskadeordningen er heva for alle produksjoner; husdyr, korn og grønt.

Det har vært viktig å få til rask utbetaling, derfor er det valgt å styrke eksisterende ordninger og tilskudd. Dette gir målretta tiltak for de som har fått store økonomiske tap på grunn av tørken.

Tørken har gått verst utover områdene på Sør- og Østlandet. Derfor er ekstra husdyrtilskudd og arealtilskudd til grønnsaker avgrenset til å gjelde for produsenter i Østfold, Akershus/Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder, samt kommunene Bjerkrheim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund i Rogaland.

Ekstrautbetaling av husdyrtilskudd

Det gjennomføres en ekstrautbetaling av husdyrtilskudd på 285,2 millioner kroner. Ekstrautbetalingen har følgende satser:

  • Melkekyr 1 290 kr pr dyr
  • Ammekyr 860 kr pr dyr
  • Andre storfe og hest 430 kr pr dyr
  • Sau, geit og hjort 130 kr pr dyr

Utbetalingen skjer med grunnlag i husdyrtall pr 1.3. 2018.

Ekstrautbetaling av arealtilskudd for grønnsaker

Det utbetales 500 kr per dekar til grønnsaksarealer per 15. oktober 2018. Utbetalingen skjer i løpet av året. Utbetalingen er begrenset oppad til 500 000 kroner per foretak, og utgjør totalt 24 millioner kroner.

Økt erstatningssats for grovfôr

Erstatningssatsen for grovfôr i foretak med husdyr heves for avlingssåret 2018 fra 3,85 kr per FEM til 5,40 kr. Satsen gjelder i hele landet, og utgjør totalt 190 millioner kroner. Dette kommer til utbetaling ved sluttoppgjøret av avlingsskadesøknaden.

Maksimal utbetaling i avlingsskadeordningen

Maksimal utbetaling for avlingsskadeerstatning heves for avlingsåret 2018 fra 750 000 kr til 1 500 000 kroner per vekstgruppe. Dette er ventet å utgjøre om lag 26 millioner kroner.

Utsatt frist for investeringer

Bønder rammet av tørke og avlingssvikt i 2018 kan få utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekter.

Øvrige endringer i jordbruksavtalen

Gjennom sommeren har jordbruket og staten avtalt flere endringer i jordbruksavtalen. Oppsummert er dette:

  • Økologiske grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beite i 2018.
  • Fangvekster i RMP kan høstes uten at dette får betydning for RMP-tilskuddet
  • Foretak som slo korn til fôr kan søke om arealtilskudd korn for dette arealet