Lars Petter Bartnes  går dermed inn i sitt syvende år som bondelagsleder.

- Iveren og engasjementet i Norges Bondelag er stort, og det er en glede å få lede en organisasjon som jobber for at vi har en trygg og fremtidsrettet matproduksjon over hele landet. Lagånden og samholdet er sterkt i Bondelaget, og jeg takker for tilliten som årsmøte har gitt meg, sier Bartnes.

Bartnes var styremedlem i Nortura fra 2004-2014 og styremedlem i Norges Bondelag i fem år før han ble leder i 2014

- Bønder gjør en stor innsats på gårder over hele landet hver eneste dag. De skaper store verdier, ikke bare i form av mat, men også arbeidsplasser og verdiskaping som er til nytte for samfunnet vårt. Vi skal aldri ta for gitt verdien av trygg mat, friske dyr og et levende landbruk fra nord til sør, sier Bartnes.

Vi skal aldri ta for gitt verdien av trygg mat, friske dyr og et levende landbruk fra nord til sør.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Nondelag

Bonden fra Steinkjer driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling, korn og skogdrift.

Bjørn Gimming (48) fra Idd i Østfold er gjenvalgt som 1. nestleder og går inn i sitt femte år i styret. Gimming driver med korn og ammeku. Han er glad for å få gjøre jobben med å være bondens forlengede arm i møte med storsamfunnet og myndighetene.


Bjørn Gimming.

- Dette er et verv jeg gjør på vegne av alle medlemmene våre og det tar jeg på alvor. Næringa har mange utfordringer som vi må ta fatt i som økt selvforsyning, god dyrevelferd og bærekraftig bruk av jorda. Klima står sentralt, og vi skal jobbe for å kutte utslipp og binde karbon de neste ti årene. Her er Landbrukets klimaplan sentral, sier Gimming.

Dette er et verv jeg gjør på vegne av alle medlemmene våre og det tar jeg på alvor.

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag

Ny 2. nestleder

Bodhild Fjelltveit fra Fjelltveit utenfor Bergen i Vestland ble valgt til ny 2. nestleder i Norges Bondelag og blir dermed en del av Bondelagets ledertrio.

Fjelltveit driver med sau og har et sterkt engasjement for at å ta hele landet i bruk, store som små. Her skal Bondelaget gjør en viktig jobb for medlemmene og som næringsorganisasjon i årene fremover, understreker hun.

Å øke norskandelen og løfte dyrevelferden blir viktig fremover.

Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag

Bodhild Fjelltveit

- Vi må løfte frem det særegne ved norsk landbruk. Det betyr blant annet å ta i bruk alle arealene vi har og utnytte ressursene som ligger der. Å ha dyra ute på beite er både god ressursbruk og bra for dyrene. Å øke norskandelen og løfte dyrevelferden blir viktig fremover, mener Bodhild Fjelltveit.

Flere nye styremedlemmer

Årsmøtet valgte også flere nye styremedlemmer. Inn kommer Audhild Slapgård fra Trøndelag og Arthur Salte fra Rogaland for henholdsvis 2 og 1 år. Solveig Bratteng Rønning er nytt styremedlem som representant for Tine.

Elisabeth Irgnes Hokstad er valgt som  ny ordfører i Norges Bondelag, med Karl Fredrik Okkenhaug som ny varaordfører Thorleif Müller fra Vestfold er ny 2. vara, med Ragnhild Duserud som ny 3. vara.

Styret i Norges Bondelag består dermed av følgende medlemmer:

 • Lars Petter Bartnes, Leder
 • Bjørn Gimming, 1. nestleder
 • Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder
 • John-Erik Skjellnes Johansen, medlem
 • Audhild Slapgård, medlem
 • Arthur Salte, medlem
 • Merethe Sund, medlem, representerer Nortura
 • Arne Elias Østerås, medlem, representerer Felleskjøpet
 • Solveig Bratteng Rønning , medlem, representerer Tine
 • Inger Johanne Brandsrud, medlem, representerer Norges Bygdeungdomslag 
 • Jorun Henriksen, medlem, representerer Norges Bygdekvinnnelag
 • Egil Christopher Hoen, 1. varamedlem
 • Thorleif Müller, 2. varamedlem
 • Ragnhild Duserud, 3. varamedlem
 • Elisabeth Irgens Hokstad, ordfører
 • Karl Fredrik Okkenhaug, varaordfører

Ut av styret gikk Frøydis Haugen som har vært 2. nestleder, i tillegg til styremedlem Birte Usland, ordfører Arne Magnus Aasen og Tine-representant Nils Asle Dolmseth.