Saksliste

  1. Åpning av møtet

  2. Presentasjon

  3. Valg av møteleder og referent

  4. Kort orientering om bakgrunnen for møtet

  5. Valg av 3 personer til å skrive under protokollen

  6. Godkjenning av navn og vedtekter

  7. Valg

  8. Signering av protokoll

  9. Arbeidsplan

  10. Avslutning

Bakgrunn

Matjord er en knapp og ikke fornybar ressurs. Det er viktig å sikre grunnlaget for framtidig matproduksjon i en verden med økende befolkning og der klimaendringer utfordrer produksjonssystemene. Presset på dyrkamark fra nedbyggingsinteresser er stort, og det er stadig flere som ikke har kunnskap om hvordan matproduksjon foregår. Vi ønsker å sette fokus på jordvern som en viktig samfunnssak for å bidra til en bærekraftig arealforvaltning i Nordland.

Flere organisasjoner arbeider med matproduksjon og/eller miljøvern og har kunnskap og bevissthet om nødvendigheten av å ta vare på dyrka og dyrkbar jord. Hver for oss kan vi gjøre mye, sammen kan vi få til mer. 4H Nordland, Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Beiarn, Skjerstad og Bodø Bonde- og Småbrukarlag, Framtiden i våre hender Bodø, og Bodin Bondelag har begynt et arbeid for å etablere en organisasjon der vi kan koordinere arbeidet mot et felles mål om et sterkere jordvern i Nordland.

Målsetting

Vi ønsker å stifte Jordvern Nordland, en forening som skal være en felles plattform for kommunikasjon rettet mot politikere og opinion, og for engasjement i planprosesser der dyrka eller dyrkbar jord er utsatt for press fra andre interesser.

Nå inviterer vi andre medlemsorganisasjoner, virksomheter og privatpersoner til stiftelsesmøte og ber om påmelding til ingeborg.tangeraas@4h.no innen 25. mai.