Dette viser beregninger i en NILF-rapport gjort for Fylkesmannens Landbruksavdeling i fylket, presentert i september 2007. Med samme metodikk som er brukt i begge Trøndelagsfylkene, alle tre fylkene i Nord-Norge og Hedmark, er blant annet jordbrukets verdiskaping, sysselsetting og omsetning beregnet på kommunenivå. Beregningsmodellen kan videre blant annet benyttes til å vurdere konsekvenser av framtidige endringer i landbrukets rammevilkår på kommune- og fylkesnivå.

Totalt utgjør verdiskapingen fra jordbruket i fylket ca 700 mill. kroner målt som nettoprodukt. Melkeproduksjonen er den klart viktigste verdiskaper i jordbruket i Møre og Romsdal, og står for en verdiskaping på 553 mill. kroner (inkl. geiteholdet). Saueholdet kommer som en god nummer to (68 mill. kroner) fulgt av ammekuholdet (21 mill. kroner). Ammekuholdet bidrar med noenlunde samme verdiskaping som bærproduksjonen (19 mill. kroner) som også er viktig, spesielt for enkeltkommuner som Norddal. Fræna er den største jordbrukskommunen, hvor jordbruket bidrar med en verdiskaping på ca 70 mill. kroner. Jordbruksproduksjonen er godt spredt på de fleste kommunene, mens enkelte produksjoner har størst omfang i deler av fylket.

NILF måler verdiskapingen som nettoprodukt som betyr vederlag til alt arbeid og innsatt kapital. I nasjonalregnskapet benytter Statistisk Sentralbyrå (SSB) også bruttoproduktet som verdiskapingsmål. Der er i tillegg kapitalslitet regnet med som verdiskaping. Sysselsettingen i jordbruket i fylket er beregnet til ca. 4000 årsverk. Tallet er lavere enn tallene SSB kommer fram til gjennom landbruksundersøkelsene. Dette har med utvalg og beregningsmåte å gjøre. Det er mange små sauebruk i Møre og Romsdal, og det er grunn til å tro at spesielt i kommuner med mange små sauebruk er arbeidsforbruket høyere enn det vi har kommet fram til.

NILF har nå utført slike beregninger for 7 fylker. Beregningsmodellen som er utarbeidet, er etter hvert tilpasset det enkelte fylke. Dette skal gjøre det enklere å oppdatere tallene senere år. Beregningsmodellen gir gode forutsetninger for å vurdere scenarier for landbrukets rammebetingelser og å utarbeide konsekvensvurderinger i samarbeid med næring og regional forvaltning helt ned på kommunenivået.

KLIKK HER for å lese NILF-rapporten fra 2007 om resultatene av undersøkelsen ”VERDISKAPING OG SYSSELSETTING I JORDBRUKET I MØRE OG ROMSDAL”.