Fortalde verdas bønder om norsk klimapolitikk

  • Tips en venn om denne siden

Bjørn Gimming på WFO-møte i Moskva, mai 2018

Interessa var stor då nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag fortalde verdas bønder om prosjektet klimasmart landbruk. Gimming heldt innlegget i eit møte om klima og landbruk på generalforsamlinga til World Farmers`Organisation (WFO) i Moskva sist veke.

- Det er veldig interessant å høyre om så konkrete prosjekt ute på gardsnivå, sa leiar for klimagruppa i WFO, Ceris Jones etter å ha høyrt innlegget.

Gimming fortalde om prosjektet Klimasmart Landbruk som Norges Bondelag har teke initiativ til, der ein m.a.utviklar verktøy for å rekne ut klimaavtrykk og registrere klimakutt tilpassa kvar enkelt gardsbruk (sjå meir her). I panelet deltok også bønder frå m.a. Canada, Argentina, Sør Afrika og New Zealand.

- Det var veldig interessant å høyre frå ulike deler av verda dei store konskekvensane klimaendringar fører til for bønder og matproduksjon. Beit meg spesielt merke i at alle peikar på behovet for at nasjonale styresmakter fører ein aktiv politikk for å styrke landbrukets evne til å tilpasse seg klimaendringane og å bidra med gode erstatning/forsikringsordingar for å redusere bønders risiko i eit endra klima, seier Bjørn Gimming

Klima og miljø var hovudtema under den årlege generalforsamlinga i WFO, der Norges Bondelag er medlem. Også maktforholda for verdikjeden for mat, matsikkerheit, innovasjon og forsikringsordningar for data-innsamling var mellom tema som var oppe til diskusjon i Moskva.

- Mykjer forskjelleg, men det er også mange like utfordringar, til dømes når det gjeld maktforholda i verdikjeda for mat. På klimaområdet var det også fokus på behovet for å redusere klimagassutslepp, men det vart tydeleg understreka at premisset frå Parisavtalen er at dette arbeidet ikkje må føre til redusert matproduksjon.  Det er nyttig å møte bønder frå alle verdas kontinent og utveksle erfaringar, seier Bjørn Gimming.

Ein heil dag var sett av til ordinært årsmøte med interne diskusjonar om rekneskap og budsjett, val og taler frå leiar og generalsekretær. Leiar Theo de Jager er frå Sør-Afrika og ny generalsekretær er Arianna Gioliodori frå Italia, der kontoret til WFO ligg.

- Vi er veldig godt nøgde med den nye generalsekretæren og optimismen er stor i organisasjonen no, seier Bjørn Gimming.

Norges Bondelag har vore med i WFO heilt sidan starten i 2011, og før det i forløparen IFAP. WFO har 82 bonde- og samvirkeorganisasjonar frå 54 land som medlemmer. Styret har ein representant frå kvar verdsdel. Norske Berit Hundåla var fyrste europeiske styrerepresentant. I dag blir Europa leia av franske Arnold Puech d`Alissac. Neste generalforsamling er i Luxemburg.

Relaterte artikler

5 fakta om kjøtt og klima

Publisert 

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

Publisert 

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Vil forvalte viktige verdier

Publisert 

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

Signering av klimaavtale. Foto: Kaja Schill Godager

Inngår klimaavtale for jordbruket

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. – En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

F.v. Lars Petter Bartnes (leder, Norges Bondelag), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Olaug Bollestad (landbruks- og matminister) og Kjersti Hoff (leder Småbrukarlaget)

Krever klimasvar fra regjeringa

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en rekke klimasvar før de kan gå videre i forhandlingene om en klimaavtale med regjeringa. – Tvingende nødvendig for å få framgang, mener bondeorganisasjonene.

Traktor i jordbrukslandskap

Forbud mot nydyrking av myr vedtatt i Stortinget

Publisert 

I dag vedtok Stortinget regjeringas forbud mot nydyrking av myr. – Vi er svært skuffa. Forbudet rammer matproduksjonen i distrikts-Norge, samtidig som klimagevinsten er høyst usikker, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Sigrid Hjørnegård

Legger CO2-fond for næringslivet på is

Publisert 

25 organisasjoner varslet i dag regjering og Stortinget at arbeidet for å etablere en miljøavtale med et tilhørende et CO2-fond for næringslivets transporter nå legges på is. Årsaken er at regjeringa ikke ønsker å etablere et CO2-fond etter NOx-fond modellen.

Ku på beite på Kjerringøy

Klimatiltak i landbruket

Publisert 

Det finnes mange forskjellige klimaløsninger som bonden kan ta i bruk på egen gård, både nå og i framtida. Noen av løsningene er allerede godt kjente og andre må utvikles videre før de kan tas i bruk.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere