Norges Bondelag skal arbeide for verdier som åpenhet, ærlighet, pålitelighet, lojalitet, og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. Å vise god folkeskikk bør være en rettesnor for alle tillitsvalgte og ansatte i Norges Bondelag. Vi er avhengige av tillit fra våre medlemmer og samfunnet rundt oss. Tillitsvalgte og ansatte skal opptre slik at organisasjonens omdømme blir ivaretatt.

Bondelagets etiske retningslinjer er ment å være generelle rettesnorer og er ikke uttømmende. Alle har et selvstendig ansvar for å unngå situasjoner/relasjoner der det kan stilles spørsmål ved om hendelser kan oppfattes å være i strid med retningslinjene. Retningslinjene berører områder som lederansvaret, personlig ansvar, diskriminering og trakkassering, alkohol, sosiale medier og miljø,  

Bondelaget har også egne rutiner for varsling når det kommer til ulike forhold i organisasjonen. Disse kan du laste ned og lese under. 

 

Retningslinjer ved varsel om brudd på dyrevelferd hos tillitsvalgte

I framtida vil vi få økt fokus på dyrevelferd, med et særlig søkelys på våre tillitsvalgte. Norges Bondelag må være forberedt på å møte og behandle konkrete saker der tillitsvalgte blir beskyldt for, eller er involvert i, konkrete dyrevelferdssaker. Styret i Norges Bondelag har derfor vedtatt retningslinjer for hvordan varslene skal håndteres og følges opp.