Jordbrukets organisasjoner og regjeringa er i gang med forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Partene møttes 20. desember for å drøfte grunnlagsrapporten fra teknisk arbeidsgruppe og videre framdrift i forhandlingene.

På møte deltok blant annet bondelagsleder Lars Petter Bartnes, leder i Småbrukarlaget Kjersti Hoff, landbruks- og matminister Bård Hoksrud, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Jørgen Nesje, statssekretær i Finansdepartementet.

- Det var et godt møte, men på flere punkter må vi konstatere at avstanden fortsatt er forholdsvis stor, sier Bartnes.

Han peker blant annet på spørsmålet om tidsfristen for når forhandlingene skal være sluttført og hvilket klimamål jordbruket kan forplikte seg til fram mot 2030.

- Vi mener det trengs en mer romslig tidsfrist enn regjeringa, som helst vil være ferdige innen 1. april 2019. Vi mener fristen bør settes til 1. september i påvente av kunnskapsrapporter og rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som skal gi nye anbefalinger for hvordan jordbrukets klimaavtrykk bør måles innen 1. juli, sier Bartnes.

Hvilken klimaforpliktelse jordbruket skal ha er heller ikke gitt. Regjeringa har foreslått et mål om klimakutt for jordbruket tilsvarende 5 mill. tonn co2-ekv. fra 2021 til 2030.

- Regjeringas forslag mener vi fortsatt er svært krevende. Vi har ikke godt nok kunnskapsgrunnlag for å si at et slikt klimakutt kan gjøres uten at det kan gå på bekostning av norsk matproduksjon og Stortingets mål om et levende landbruk over hele landet, sier Bartnes.

På møte adresserte Bartnes også regjeringas forslag om å forby nydyrking av myr som nylig ble lagt fram og skal behandles av Stortinget på nyåret.

- Jeg mener det er beklagelig at regjeringa nå legger fram forslag om å forby nydyrking av myr, parallelt med at vi nå skal forsøke å bli enige om hvilke klimatiltak som skal gjennomføres. Det undergraver verdien av disse forhandlingene, og det ga jeg også uttrykk for i møtet, sier Bartnes.

Bondelaget og Småbrukarlaget vil nå jobbe videre med å vurdere hvilke klimatiltak og hvor stort utslippskutt næringa kan forplikte seg til å gjennomføre. Partene vil møtes til nye samtaler på nyåret.