Jordbrukets krav er på 11,5 mrd.kr. og av dette er 8 mrd.kr. kostnadsdekning. 2,4 mrd.kr. er for 2021/2022 og kreves utbetalt etter jordbruksoppgjøret, mens de øvrige 5,6 mrd.kr. er beregnede kostnader for 2023.

Allerede i Stortingets behandling av fjorårets jordbruksoppgjør, kom det indikasjoner på at kostnadsveksten kunne bli større enn prognosene som var lagt til grunn. Siden den gang har kostnadene skutt i været på så å si alt bonden trenger for å drive matproduksjon. Gjødsel, elektrisk kraft og byggevarer for å nevne noe. Bare siden 2020 forventes prisen på innsatsmidler i landbruket å øke med nærmere 8 milliarder kroner, eller tilsvarende 35 prosent. Dette er en dramatisk situasjon.

Det som skal til for å oppnå inntektsøkningen som forutsatt i 2022

Inntektsutviklingen fra de to foregående jordbruksoppgjørene har slått feil, med til sammen 2417 mill. kroner. I tillegg har kraftfôrprisene økt siden Budsjettnemnda la fram grunnlaget for årets forhandlinger, og derfor er det i kravet lagt inn 400 mill kr i ekstra kostnadsvekst til økte kraftfôrpriser. Skal jordbruket få en inntektsutvikling som forutsatt, må jordbruket kompenseres med 2 817 mill. kroner i 2022.

Jordbrukets krav har flere grep for hvordan kompensere for de økte kostnadene, og foreslår en utbetaling for første halvår 2022, på 1 734 mill. kroner så raskt som mulig etter at jordbruksoppgjøret er vedtatt i Stortinget. Utbetalingen gjøres både over etablerte tilskuddsordninger, som distriktstilskudd frukt bær og veksthusgrønnsaker, husdyrtilskudd, kulturlandskapstilskudd og arealtilskudd, og en egen ordning for gjødselkompensasjon. Resten hentes gjennom økte priser i markedet fra 1. juli. Det utgjør til sammen 400 mill.kr.

Siden jordbruksoppgjøret 2021, har bøndene fått utbetalt 754 millioner kroner etter tilleggsforhandlinger.  Det gikk til kostnadsøkningen på gjødsel og byggevarer fram til september. I tilleggsforhandlingene ble det også enighet om at den totale kostnadsveksten som påløper og ikke ble kompensert i tilleggsforhandlingene, skal inngå i de økonomiske rammene for jordbruksoppgjøret 2022.

De høyeste strømkostnadene er kompensert fra desember.

Egen ordning for gjødsel

Kostnadene til gjødsel står for en betydelig del av økningen. Gjennomsnittlig prisvekst for gjødsel denne vekstsesongen er 89 prosent. De om kjøper gjødsel i dag, har en prisvekst på 175 prosent fra samme tid i fjor. Faglaga har siden januar bedt om treffsikre ordninger for å kompensere for prisene. (lenke til nettsida) Landbruks- og matminister Borch har i media sagt at hun gir garantier for gjødsel til matkornproduksjonen,   men har ikke gitt noe konkret svar til bøndene.

Jordbruket foreslår en ordning for gjødselkompensasjon som går ut på at bøndene får refundert gjødselkostnader etter faktura. Dette vil være den mest treffsikre måten å løse dette på, siden det er store prisforskjeller. Ordningen med 823 mill kr vil gjelde gjødsel for vekstsesongen 2022 kjøpt mellom 1. oktober 2021 og 30. juni 2022.

Forventer høye kostnader også i 2023

For 2023 er det lagt inn en videreføring av kostnadsbildet vi ser nå, og det inngår som en ordinær del av jordbruksforhandlingene denne våren.