Informasjon

Forslag til forretningsorden for representantskapsmøtet

Timeplan for representantskapsmøte

Oppropsliste representantskapsmøte

Forslag til forretningsorden for årsmøtet

Timeplan for årsmøtet

Oppropsliste årsmøte

Informasjon om utbetaling av reiseregninger

Saksliste for representantskapsmøte               

Sak 1                    Navneopprop

Sak 2                    Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3                    Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4                    Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2021.

                             Vedlegg: Finansbudsjett, driftsbudsjett og grunnlagsdata for kontingent

                              Representantskapet innstiller til årsmøtet.

Sak 5                    Landbrukspolitisk arbeid framover

Sak 6                    Innkomne saker til behandling i årsmøtet.

                             Innkommet sak fra Troms Bondelag

                             Innkommet sak fra Troms Bondelag - styrets innstilling

                             Tilleggsforslag fra Troms Bondelag

                             Sak fra Troms Bondelag - innspill fra Oppland Bondelag

                              Representantskapet innstiller til årsmøtet.

Sak 7                    Innkomne saker til behandling i representantskapet

Sak 8                    Åpent eller lukket møte.

                              Representantskapet innstiller til årsmøtet.

 

Saksliste for årsmøtet                     

Sak 1                    Navneopprop

Sak 2                    Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 3                    Valg av to representanter til å undertegne protokollen 

Sak 4                    Åpent eller lukket møte

Sak 5                    Leders tale

                             Generaldebatt

Sak 6                    Norges Bondelags Årsmelding 2019

      Vedlegg: Årsmelding 2019.

Sak 7                    Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelags for 2019.
                             Melding fra revisor.

                                      Vedlegg: Styrets beretning, årsregnskap og revisors beretning

Sak 8                    Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2021 

                             Vedlegg: Finansbudsjett, driftsbudsjett og grunnlagsdata for kontingent      

Sak 9                    Næringspolitisk program for Norges Bondelag 2020-2024                           

                              Opprettholdte forslag til avstemning

                              Forslag til næringspolitisk program - full tekst

                                          Tilleggsdokument - Ett tiltak mangler i programforslaget

 

Sak 10                  Innkomne saker

                             Innkommet sak fra Troms Bondelag

                             Innkommet sak fra Troms Bondelag - styrets innstilling

           Innkommet sak fra Troms Bondelag - representantskapets innstilling                             

 

Sak 11                  Valg av revisor for 2020 og fastsetting av revisors godtgjørelse

Sak 12                  Valg av styret i Norges Bondelag

Vedlegg: CV for innstilte kandidater

 1. Leder
 2. 1. nestleder
 3. 2. nestleder
 4. 3 styremedlemmer
 5. 3 varamedlemmer i nummerorden til styret

Sak 13                  Valg av ordfører i Norges Bondelag:

 1. Ordfører
 2. Varaordfører
 3. 2 varamedlemmer i nummerorden

Sak 14                  Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2021

                              (Medlemmer etter forslag fra fylkeslagene)

Sak 15                  Fastsetting av godtgjøring for 2020/2021

A. GODTGJØRING

   1. Leder
   2. 1. nestleder
   3. 2. nestleder
   4. Øvrige styremedlemmer
   5. Ordfører
   6. Fylkesledere
   7. Godtgjørelse for teletjenester

B. REISE- OG KOSTGODTGJØRING FOR 2020/2021

 1. Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2020.
 2. Fylkesledere

 

Presentasjon av de nye kandidatene til styret