Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag. Fv. Kristian Ianssen, Nils T. Bjørke, Brita Skallerud. Foto: Marthe Haugdal.

-  Vi konstaterer at avstanden mellom næringa og staten er meget stor, både når det gjelder den økonomiske ramma og innretning. Når vi likevel velger å teste forhandlingsviljen til regjeringen, er det fordi dette jordbruksoppgjøret er helt avgjørende for framtiden til bøndene og norsk matproduksjon.  Det må vesentlige forbedringer til for at vi skal kunne inngå en avtale, sier forhandlingsleder for jordbruket og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. 

Jordbruket har benyttet de siste dagene til å sette seg nærmere inn i tilbudet fra staten. Vurderingen er fortsatt at det som nå ligger på bordet, ikke er i tråd med Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon.

-  De fleste bøndene vil med dette oppleve en svakere inntektsutvikling enn andre grupper i det norske samfunnet.  Et gjennomsnittlig gårdsbruk, som utgjør ryggraden i det norske landbruket, kommer dårlig ut i statens tilbud, sier Bjørke.  

-  Dette er aktive bønder som gjør en viktig jobb for landet vårt. De sørger for at lokale og regionale ressurser blir utnyttet på en bærekraftig måte til å produsere mat.  Ved å svekke lønnsomheten til disse bøndene legger regjeringen her opp til økt import, redusert matsikkerhet og et mindre klimavennlig landbruk.