Tomtefeste: Midlertidig lov øker risikoen for tvister

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi frykter en midlertidig lov vil øke risikoen for tvister i saker hvor festeavtaler forlenges i lovens virketid.

Det skriver Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG i et felles innspill til Justiskomiteen på Stortinget som nå behandler regjeringens forslag til midlertidig lov - forlengelse av tomtefesteavtaler (Prop. 148L(2011-2012)).

Dom utløste midlertidig lov

Det var dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i juni som utløste forslaget om en ny, midlertidig lov. Menneskerettighetsdomstolen fant at tomtefesters rett til å forlenge en tidsavgrenset festeavtale på samme vilkår som før og uten tidsavgrensning, er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Årsaken er at denne retten ikke er rettferdig balansert med hensynet til bortfester.

Anken fra Regjeringen i Norge ble avvist fra behandling i EMDs storkammer.

Norge må endre tomtefesteloven

-Norge må etter dette endre loven på de punkter den er folkerettsstridig, understreker de tre organisasjonene i brevet til Justiskomiteen på Stortinget. - En fortsatt folkerettsstridig praksis vil kunne gjøre staten Norge erstatningsansvarlig overfor de grunneiere som lider tap på grunn av dette, heter det.

Ingen lov bedre en lov på gale premisser

Bondelaget, Skogeierforbundet og NORSKOG mener det umiddelbart bør igangsettes et arbeid med endring i tomtefesteloven. - Det er bedre å være uten, enn med en midlertidig lov med den utforming som Justisdepartementet har foreslått, mener organisasjonene.

Reforhandlinger etter at midlertidig lov har gått ut på dato

-Festeavtaler som forlenges i den midlertidige lovens virketid vil få vilkår som å er kjent folkerettsstridig. Dersom man vil ha en midlertidig lov, er det derfor særlig uheldig at loven er uklar når det gjelder spørsmålet om disse vilkårene vil kunne reforhandles etter at den midlertidige loven har opphørt og tomtefesteloven er endret i tråd med folkerettens regler, skriver organisasjonene og understreker at - det bør fremgå tydelig at vilkår som er satt i den midlertidige lovens funksjonstid, kan kreves reforhandlet når endelig lov har trådt i kraft.

I tråd med folkerettslige prinsipper

-Forlengelse av festeavtaler må skje i tråd med de prinsipper som er knesatt ved EMDs avgjørelse, også fram til endelig lov er vedtatt. Ro mellom festere og bortfestere mens arbeidet med den endelig eloven pågår kan best oppnås dersom man på en betryggende måte forebygger rettstap hos både fester og bortfester, mener organsisasjonene som også fremmer endringer til lovteksten i den midlertidige tomtefesteloven.

Arbeidsgruppe for endring av tomtefesteloven

Samtidig foreslår Bondelaget, Skogeierforbundet og NORSKOG at det blir opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra både fester- og bortfestersiden, og som har som mandag å fremme forslag til endring av de regler EMD har kritisert.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere