- Tar ikke tak i problemene

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Høring på Stortinget om ulvemeldinga.

 

Lars Petter Bartnes og seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård på dagens høring i Stortinget.

Energi- og miljøkomiteen avholdt i dag høring om regjeringens forslag til ulvemelding. Leder, Lars Petter Bartnes i Bondelaget, var tydelig på at organisasjonen er skuffa meldinga.

- Jeg vil understreke at mine medlemmer er skuffa over det som er lagt fram. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt hvordan forvaltninga av ulv blir i Norge etter denne debatten, fordi meldinga tar ikke tak i de reelle problemene, sa Bartnes.

Vanskelig i dag

Forslaget til regjeringa innebærer en endring av ulvesona ved at den utvides nordover i Hedmark og avvikles vest for Glomma. I tillegg foreslår regjeringa enten å beholde dagens bestandsmål eller øke antallet ynglinger ved å telle med grenseulvene mot Sverige. Dagens ordning gir en rekke utfordringer.

- Rovdyrmyndighetene er passive mens bestanden får øke, vi har i dag seks helnorske ynglinger til tross for at målet er tre. Inne i sona er beitebruken i praksis avviklet, mens i randsonene så opplever bøndene store tap. Det er snakk om økonomiske tap, store dyrelidelser og en tung psykisk belastning for de bøndene som opplever dette, sa Bartnes.

- Rovdyrmyndighetene praktiserer «føre-var-prisnippet» til ulvens fordel også utenfor sona og tilliten til ulveovervåkning og forvaltning er svært liten.

Bondelaget ber blant annet om at ulven forvaltes fra svenskegrensa, at det gjøres skadeuttak og lisensfelling innenfor sona, mer effektivt uttak utenfor sona, at ulvens genetikk avklares og at tapte jakt- og beiterettigheter erstattes fullt ut.

Ser bort fra næringsstudie

På oppdrag fra regjeringen utreder NIBIO nå hvilke konsekvenser ulvesona har gitt for beitenæringene. Utredningen er først ferdig i juni, og er derfor ikke en del av faggrunnlaget for den foreslått meldinga.

- Jeg synes det er veldig spesielt at nasjonalforrsamlingen går inn i denne diskusjonen uten at en så viktig studie legges til grunn. 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere