Hva er PU-ordningen?
Prisutjevningsordningen for melk regulerer prisdifferensiering av melk som råvare til ulik anvendelse. Den gir også melkeprodusenter mulighet for å oppnå målpris på melk, uavhengig av hva melken brukes til og hvor produksjonen er lokalisert.
Hentet fra Landbruksdirektoratets sider.

Etter utredninger og en høringsrunde ble det i dag klart at distribusjonstilskuddet fjernes, samt andre endringer. Regjeringen fjerner med det en fjerdedel av kostnadene i de konkurransefremmende tiltakene.  

Tiltakene ble innført for mer enn 20 år siden for å bidra til konkurranse i meierimarkedet. De er finansiert over prisutjevningsordningen for melk, hovedsakelig fra omsetning av drikkemelk. Siden nordmenn drikker mindre melk, er det også mindre midler i prisutjevningsordningen.  

Melkeproduksjonen er bærebjelken i landbruket, og bidrar til aktivitet i hele landet. Det er derfor viktig at vi ser på hvordan vi kan opprettholde og øke markedet for norsk melk. 

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

I 2020 gikk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sammen ut mot de konkurransepolitiske tilskuddene, og stilte spørsmål ved hvordan det påvirker konkurransesituasjonen for norsk melk, grunnlaget for det særskilte distribusjonstilskuddet og finansieringen av de konkurransepolitiske tiltakene. Og Bondelaget ønsker endringene velkommen. 

– Vi ønsker konkurranse i meierisektoren, og den må være på like vilkår. Etter over 20 år i markedet bør samfunnet forvente at disse selskapene kan konkurrere og betale råvarekostnadene sine med mindre subsidier. Utredningene som er gjort, har ikke påvist noen forskjeller i kostnader til distribusjon, sier Gimming. 

– Det norske melkemarkedet er redusert, færre drikker melk og importen øker. Derfor er det nødvendig å gjøre endringer nå. Konkurransesituasjonen er en helt annen i dag enn da de konkurransefremmende virkemidler ble etablert. Tiltakene må utformes etter hvordan meierimarkedet fungerer nå, ikke historiske utfordringer, legger Gimming til. 

Dette er endringene

Særskilt distribusjonstilskudd avvikles. Det ble innført i 2004 for å ta høyde for at det var vesentlige kostnadsforskjeller mellom Tine og andre aktører i distribusjon av drikkemelk. Distribusjon av flytende melkeprodukter er i dag en mindre barriere enn ved innføringen av tilskuddet i 2004, siden aktørene nå har tilgang til dagligvarekjedenes distribusjon. Utredninger har ikke funnet forskjell i kostnader til distribusjon. 

Leverandører til andre meierier enn Tine, får kapitalgodtgjørelse lik Tines etterbetaling + 5 øre. Denne 5-øringen fjernes. 

For å bedre lønnsomheten hos konkurrentene til Tine, er det differensierte avgifter og tilskudd, der konkurrentene til Tine øker sine tilskudd fra 27 til 30 øre per liter melk. Det innføres nå et tak på ordningen, på maks 90 mill kr. 

Les mer om endringene på regjeringens nettsider.