I de nye, grønne konsesjoner for lakseoppdrett vil stilles krav til ny miljøvennlig teknologivalg for å unngå utslipp av lakselus og oppdrettsfisk.

Norske Lakseelver har lenge advart mot oppdrettsvekst basert på tradisjonell merdteknologi, fordi dette vil føre til økte problemer med lakselus. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har ved flere anledninger sagt at kapasitetsvekst er utelukket før rømmings- og lakselusproblemet er løst. Vi ser derfor på forslaget fra regjeringen først og fremst som et etterlengtet tiltak for å gi oppdrettsindustrien et incentiv til å utvikle mer miljøvennlig oppdrettsteknologi, og ikke som en ren kapasitetsutvidelse. Dette er også slik Regjeringen beskriver forslaget. Vi støtter initiativet fra Regjeringen under visse forutsetninger. 

  1. Begrepet ”grønn” må i denne sammenheng være tuftet på økologisk gitte, og ikke politisk valgte forutsetninger
  2. Det må være et krav om 0-utslipp av lakselus fra disse grønne konsesjonene. Det kan ikke aksepteres at grønne konsesjoner bidrar til ytterligere forverring av lakselusproblemet
  3. For grønne konsesjoner må det være 0-toleranse for rømming. Det må stilles krav om merking av all laks i slike anlegg
  4. I forbindelse med salg av grønne konsesjoner må det kontraktfestes at konsesjonene kan inndras, uten kompensasjon til eier, dersom forutsetningene knyttet til lakselus eller rømming brytes

 

Prinsippet om innløsing av eksisterende konsesjoner ved kjøp av grønne konsesjoner vil gi en netto miljøgevinst, dersom også våre foreslåtte forutsetninger legges til grunn. Dette prinsippet virker derfor fornuftig.

(Pressemelding)

Kontaktpersoner Norske Lakseelver: