Einar Frogner, rovdyransvarlig i styret i Norges Bondelag

Det var i alt 1 417 bønder som søkte erstatning for sau drept av rovdyr innen søknadsfristen 1. november. Tallene viser at de som har søkt om erstatning slapp 436 696 sau og lam på beite og hadde et samlet tap på i underkant av 8.000 voksne og 32.500 lam i 2015. Dette er en nedgang på henholdsvis 3 og 13 prosent fra i fjor.
 
- Det er gledelig at tallene for hele landet viser en nedgang i rovdyrtapene, men tallene varierer fra region til region. Flere sauebønder hadde større tap denne beitesesongen enn noen gang tidligere,  sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Beitebruk utradert flere steder

Et eksempel er Nord-Trøndelag som har hatt en økning i tapene av både sau og lam i sommer. Dette skyldes i hovedsak større aktivitet fra bjørn sammenlignet med fjoråret. Det har også vært store tap i enkelte beiteområder i Sør-Norge som skyldes ulv som vandrer inn fra Sverige.

- Vi skal også huske at årsakene til at tapene av sau på utmarksbeite til rovdyr går ned skyldes flere ting . Innenfor ulvesona er i praksis beitebruken i utmarka utradert. Det samme gjelder i områder med massive tap til jerv og bjørn over flere år, sier Frogner.  

Større uttak av rovdyr må til

Han mener tapene kan reduseres ytterligere dersom jervebestanden reduseres til bestandsmålet og uttaket av hannbjørner og streifulv før beitesesong øker. 

- Bestanden av gaupe har gått ned og ligger nå under Stortingets mål. Dette har gitt positiv effekt for rovdyrtapene.  Strategiske uttak av rovdyr før beitesesong er viktig, understreker Einar Frogner.
-  Vi vil gi ros til denne Regjeringen for at de i større grad enn den forrige har iverksatt ekstraordinære uttak av bjørn, ulv og jerv før beitesesong. Vi ser for eksempel at uttaket av sju  jerv i Sogn og Fjordane i har resultert i en betydelig nedgang av rovdyrtapene her.

Jerv tar mest sau

Det er jerv som tar mest sau i Norge. I 2014 ble ca 8500 sau erstattet som drept av jerv.
Bestanden har i flere år ligget høyt over Stortingets mål om 39 ynglinger. Hver yngling har 5-6 dyr. Selv etter uttakene av jervekull før årets beitesesong, ligger jervebestanden trolig rundt 50 ynglinger. I fylkene Oppland, Hedmark, Troms og Finnmark er det om lag dobbelt så mye jerv som det Stortinget har satt som mål.

I år har det vært et godt smågnagerår, noe som gjør at jerven tar mindre sau enn vanlig. Det betyr at det vil bli ytterliger belastning på beitedyr i neste års beitesesong, og enda viktigere å nå bestandsmålet.