29. januar ble det innført strengere innreiserestriksjoner til Norge for å hindre import av koronasmitte. Det er åpning for at arbeidere i husdyr- og grøntproduksjon på visse vilkår kan få unntak, der arbeidsgivere kan dokumentere at det er helt nødvendig at arbeidstakere kommer inn i landet.

 – Myndighetene er klare på at unntak skal praktiseres strengt og utelukkende være knyttet til drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Næringa skal ta sitt ansvar for å hindre smittespredning og sikre etterlevelse av kravene, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Innreisetillatelse forutsetter at en rekke forhold er innfridd og unntakene fra innreiserestriksjonene skal praktiseres strengt og med ansvarlighet, opplyser landbruks- og matdepartementet.

I veiledningen om unntak fra innreiserestriksjoner omtales bakgrunnen for innstrammingene og kriterier for unntak som må være på plass.

 • Bakgrunnen for innstrammingene i innreiserestriksjonene er den høye risikoen for importsmitte, sammenholdt med helsemyndighetenes vurdering av behovet for en kraftig reduksjon i antall innreiser.
 • Unntakene fra innreiserestriksjonene må derfor praktiseres strengt, innenfor det som er forsvarlig av hensyn til å sikre kontinuiteten i kritiske samfunnsfunksjoner.
 • Unntaket fra innreiserestriksjoner for utlendinger for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, gjelder derfor kun utlendinger hvis innreise er strengt nødvendig. Følgende to kriterier må være oppfylt:
  • arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen
  • arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.
 • Virksomheter som har personell i kritiske samfunnsfunksjoner, vil måtte dokumentere at deres ansatte er å regne som kritisk for evnen til å sikre ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner, i tråd med ovennevnte kriterier.

Kilde: Liste over kritiske samfunnsfunksjoner - regjeringen.no

Forhold som må være oppfylt for å kunne få innreise: 

 • Alle andre mulige løsninger for alternativ arbeidskraft er utprøvd og det skal dokumenteres.
 • Dokumentasjon fra arbeids- eller oppdragsgiver som viser at oppdraget kvalifiserer til unntak må kunne fremlegges ved innreise. Skjema for dokumentasjon kan du finne her
 • Arbeidsgiver må sørge for at alle krav til karantene og testing blir fulgt. Det må også dokumenteres.

Her finner du mer om karantene og testing

Kilde: Landbruks- og matdepartementet, Innreise til Norge for å jobbe i landbruket - regjeringen.no