- Forslaget til statsbudsjett for 2014 bygger opp under målet om å øke norsk matproduksjon på norske ressurser, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag.

Jordbruksavtalen, som ble fremforhandlet mellom denne regjeringen og bøndene i mai, ligger til grunn for det meste som omhandler landbruk i dette budsjettet.

- Det var en bra avtale og den sikret matprodusentene en sterkere inntektsvekst enn andre grupper.  Den gav også tro på at denne regjeringen mente alvor med målet om økt matproduksjon på norske ressurser, noe vi har forventinger til at den nye regjeringen vil videreføre, sier Bjørke.

Gledelig satsing på kornlager

Norges Bondelag er også fornøyd med forslaget om et beredskapslager for matkorn, men et slikt lager bør være på 12 måneder dersom det skal sikre forsyningen til befolkningen.

- Om alle land hadde matkornlagre, som de burde, ville det balansert prisene i verdensmarkedet og gitt spekulanter færre muligheter. Det ville økt matsikkerheten i verden.  De siste års værutfordringer for kornbøndene har vist hvor sårbare vi er, også i Norge. Klimaendringene vil ikke gjøre dette mindre aktuelt i årene fremover, sier Bjørke.

Positive skattelettelser

Norges Bondelag er positiv til Stoltenberg-regjeringens vekstpakke for næringslivet som også personlig næringsdrivende får nyte godt av.

- Det er positivt at regjeringen reduserer trygdeavgiften for bønder, og innfører en startavskriving ved kjøp av maskiner og utstyr. Dette er tiltak som vil bedre investeringsevnen i landbruket, sier Bjørke.

Regjeringen fortsetter å øke bunnfradraget i formuesskatteordningen, og det er bra. Bondelaget ønsker primært å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, men dette er et godt steg i riktig retning.

Ingen reduksjon av matmomsen

Norges Bondelag har argumentert for at matmomsen bør reduseres, noe som ikke er foreslått i budsjettframlegget. Bondelaget har over lengre tid også arbeidet for en fondsordning som vil lette investeringer og bidra til bedre utstyr og infrastruktur.  

- Vi hadde forventet en investeringspakke i statsbudsjettet for 2014. Det er en forventning vi nå retter til en ny regjering, sier Bjørke.