- Regjeringa åpner nå for så mange unntak i konsesjonsloven at loven ikke lenger vil ha en funksjon. Det er bra for investorer og privatpersoner på jakt etter fritidseiendom, men katastrofalt for norsk matproduksjon og unge bønder som ønsker å satse, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Regjeringas forslag til endringer i konsesjonsloven har vært ute på en høringsrunde med svarfrist i dag. Konsesjonsloven sørger for at eierskapet til landbrukseiendommer er spredd på mange hender, og det skal være mulig for vanlige folk å kjøpe en gård og drive skogbruk og matproduksjon på den.
I regjeringas forslag ligger det at 58 prosent av eiendommene vil bli unntatt konsesjonsloven, og i tillegg åpnes det opp for svært omfattende unntak for de resterende eiendommene.


Gavepakke til investeringsselskaper

Et av forslagene fra regjeringa er at eiendom som er leid eller forpakta av kjøper i minst 5 år kan selges utenom konsesjonsloven. Dette advarer Lars Petter Bartnes sterkt mot.

- Dette handler ikke om at det skal bli lettere for bonden å kjøpe tilleggsjord. Det gjør det lettere for aksjeselskaper, investeringsselskaper og andre interessenter å investere i jord når de gis anledning til å kjøpe jordbruksarealer de har leid i fem år, konsesjonsfritt. Dette er i praksis ei avvikling av konsesjonsloven, advarer Bartnes.
Regjeringa foreslår også konsesjonsfritt salg av nabobruk, uten hensyn til effektiv drift og størrelse.

- Det bryter med samfunnsmodellen, der eierskapet er til jorda er fordelt på de mange. Dette legger ikke til rette for rasjonelle og effektive bruksenheter, og er et forslag som vil føre til at eierskapet til jorda blir samla på noen få hender, sier Lars Petter Bartnes, som også er bekymra over at regjeringa foreslår å fjerne regulering av pris på reine skogeiendommer.

-  Å skille eierskapet til jord og skog vil hindre en effektiv sambruk av ressursene i inn- og utmark. Svært ofte er det de samla ressursene som gir grunnlag for arbeidsplasser og bosetting. Denne endringa av loven åpner for å stykke opp ressursene på gården, og det er svært uheldig, understreker Lars Petter Bartnes.
 

Bærer preg av omkamp

Det er andre gang Landbruks- og matdepartementet sender ut sak om konsesjonslov og priskontroll på høring, etter at Stortinget i forrige runde bad om at de foreslåtte endringene ble utreda ytterligere.

- Dette forslaget bærer preg av å være en ideologisk omkamp fra forrige runde. Da advarte Norges Bondelag om at det er for mange smutthull i regjeringas foreslåtte lovendringer, smutthull som vil gjøre det enklere for investeringsselskaper å få tilgang til norske landbrukseiendommer. Det er dessverre fortsatt tilfelle, sier Lars Petter Bartnes.

Regelrådet nedsatt av regjeringa har uttalt seg kritisk til at forslaget mangler vurderinger av hvilke virkninger forslagene til lovendringer vil ha for landbruket og samfunnet.

- Jeg mener at Landbruks- og matdepartementet burde trekke dette høringsbrevet og presentere et nytt høringsbrev som utreder endringsforslagene nærmere. Konsesjonsloven er så grunnleggende viktig for norsk landbruk og matproduksjon, og dermed samfunnet, at regjeringa ikke burde ta så lett på det, avslutter Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.