Jon Rannem (til venstre) og Jonny Melting er kritisk til skatteendringen, og mener den vil gjøre det tyngre for ungdom å ta over gårdsbruk.

- For et alminnelig nordtrøndersk gårdsbruk kan det dreie seg om 500.000 kroner i spart skatt de første åra. Men beløpet kan variere fra 100.000 til en million kroner, sier daglig leder Jonny Melting i Steinkjer Regnskap.

Mange bønder har fått med seg skatteendringen fra den nye regjeringen. Jon Rannem, ekspert på eiendomsoverdragelser i  landbruket, har merket stor pågang de siste ukene.

- Jeg har nå 60 overdragelser før årsskiftet. 40 av disse er framskyndet. Noen hadde planlagt fra 1. januar, mens andre ikke hadde tenkt å overdra gården før om ett eller to år, sier Jon Rannem.

Regjeringen fjerner arveavgifta fra nyttår. Samtidig fjernes muligheten til å skrive opp verdiene av løsøre, buskap og varelager ved overdragelse av gårdsbruk. Dette er særlig aktuelt ved overdragelse innad i familien, der deler av kjøpesummen gis som forskudd på arv.

I dag kan verdien ved overdragelse skrives opp fra bokført verdi i regnskapet til faktisk verdi ifølge takst. Dermed starter den nye eieren med et høyere avskrivingsgrunnlag og vil få redusert skatten de første årene.

Tyngre å overta

- Denne muligheten har gjort det lettere for unge bønder å starte opp. Endringa er en klar skjerpelse, som vil gjøre det tyngre å overta. For det er jo i startfasen bøndene trenger likviditet, sier Jonny Melting.

Han råder folk til å regne på hvilke utslag de nye reglene vil ha. Det kan være vanskelig å få en maskintakst før jul, men for en foreløpig beregning kan bonden selv anslå verdien på maskiner og buskap. Regnskapsføreren sitter med oversikt over hva som er bokført verdi.

- Lønnsomheten vil være størst for de største brukene, og der det er inntekt som gir skatteeffekt. For et småbruk med liten inntjening, vil det kanskje ikke ha så stor betydning. Det spørs jo også hvor gammel maskinparken er, og hvor mye den er nedskrevet fra før, sier Jonny Melting.

De nye skatteendringene gjelder også driftsbygninger, som nå bare kan skrives opp til 75 prosent av full verdi, mot 100 prosent tidligere. Men her blir skatteeffekten ikke like stor, ettersom også avskrivingssatsen er lavere.

Lite gjennomtenkt

Jon Rannem mener at skatteendringen er lite gjennomtenkt fra regjeringens side.

- Finansdepartementet har ønsket dette lenge, men det er overraskende at politikerne har gjenomført dette uten å tenke eller regne på konsekvensene. De kunne godt ha utsatt det ett år. Dette rammer ikke bare landbruket, men også mange andre, sier Jon Rannem.

For å komme inn under de gamle reglene, må overdragelsen skje senest 31. desember 2013. Fristen for å sende inn arveavgiftsmelding er en måned senere, 31. januar. Hvis det ikke kommer noen innskjerping, er dette den første fristen som gjelder i forhold til rapportering til myndighetene.