Disse endringene fulgte opp Stortingets vedtak om bærekraftig hold av pelsdyr i januar 2017. Blant annet skulle det ikke lenger være tillatt med gruppehold av mink, med mindre produsenten innførte et særskilt dyrevelferdsprogram. Et program som for øvrig Norges Bondelag fikk ansvaret for å utforme.

Forbudet mot gruppehold blir nå fjernet, det samme gjelder andre nye tiltak også, som hadde til mål å styrke dyrevelferden i pelsdyrnæringa. I høringen av forslaget var Bondelaget tydelig på at det er viktig at dyrevelferdsprogrammet blir gjennomført, og at en reversering er å forskuttere et forslag om avvikling.

I Jeløya-erklæringen har Høyre og FrP sluttet seg til Venstres krav om å avvikle pelsdyrproduksjon i Norge, slik at dette er blitt regjeringens politikk på området. Regjeringen ønsker at forbudet skal tre i kraft i 2025.