Norges Bondelag mener Klima- og miljødepartementets faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone gir uriktig bilde av nordmenns holdninger til ulv. KLD støtter seg ensidig til Norsk institutt for naturforsknings rapport om holdninger til ulv, bjørn, jerv og gaupe i Norge fra 2010 (NINA-rapport 650).

Ipsos MMI har laget en faglig kommentar som går nærmere inn i NINA-rapporten. Datainnsamlingsmetoden, spørsmålene som er stilt og tolkningen av fremkomne tall gir et bilde av at befolkningen er mer positiv til ulv enn hva det er dekning for å hevde, mener Erik Dalen i Ipsos MMI. Dalen konkluderer med at dersom man sammenholder alle de opplysninger vi har om nordmenns holdninger til ulv, virker det mildt sagt som en overdrivelse at et flertall av befolkningen er positive til ulv, slik det gis inntrykk av i departementets faggrunnlag. Dalen mener det er riktigere å si at skepsisen til ulv er utbredt og at befolkningen er splittet i synet på ulv i norsk natur.

– Det er kritikkverdig at departementet legger en ensidig tolkning til grunn sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Bartnes påpeker også at tallene er fem år gamle. –Her står vi i fare for at utdaterte tall tolket på feil måte skal ilegges vekt i rovdyrpolitikken, påpeker Bartnes.

I kommentaren fra Erik Dalen ved Ipsos MMI heter det:

"Vi mener ikke med denne vurderingen å hevde at NINAs undersøkelse er en dårlig undersøkelse. Kvalitetsmessig skiller den seg sikkert ikke fra andre undersøkelser som blir tillagt vekt når folkemeningen skal beskrives. Men vår mening er at de spørsmålene som vi har kommentert ikke egner seg godt til å beskrive folks grunnleggende holdninger til rovdyr på en måte som kan være egnet som veiledning for eksempel for Stortinget når nye bestandsmål skal vedtas. Vi er i tvil om det er hensiktsmessig i rovdyrspørsmålet å gjøre vedtak som ligger opp mot grensen av hva det store flertall som rovdyrskeptikere utgjør, kan godta, når ønskene trolig går i en annen retning."

Les hele kommentaren fra Erik Dalen ved Ipsos MMI.

-Dersom folks holdninger til ulv skal tillegges vekt når antall ulv og ulvegrensene settes, er det viktig å basere seg på oppdatert og korrekt fakta, sier Bartnes.

Norges Bondelag ber om og forutsetter at Klima- og miljøministeren korrigerer departementets faggrunnlag om folks holdninger til ulv i henhold til innspillene som er laget av Erik Dalen i Ipsos MMI. - Det er avgjørende at departementet legger fram et mest mulig korrekt kunnskapsgrunnlag når Stortinget skal behandle bestandsmål for ulv og ulvesone, sier Lars Petter Bartnes.

Les brevet Norges Bondelag sender til Klima- og miljøministeren.