Knut Arild Hareide

På årets Kornkonferanse vil Hareide snakke om egne forventninger til regjeringens varslede jordbruksmelding. Han mener at politikken må fortsette langs sporet som ble trukket opp i den forrige stortingsmeldingen om landbruk, St. meld. nr. 9 (2011-2012) «Velkommen til bords».

- Vi må vektlegge samfunnsmessig verdiskaping, innovasjon og produktivitet langs hele verdikjeden for jordbruksproduktene, men legge til at vi skal se biosektoren i sammenheng; intet enkeltledd - ingen enkeltsektor kan utnytte sitt potensial alene, men samlet kan blått og grønt, høsting og bearbeiding, vise en holdbar vei gjennom nødvendige endringer i norsk økonomi, sier partilederen.

Hareide mener nøkkelen for å sikre et levende landbruk over hele landet blant annet er at næringen fortsetter satsingen på særnorsk matkvalitet og dyrevelferd.

- Landbruksnæringen må forbli Norgesmester i produktivitetsvekst og bioressurskompetanse, med styrket sans for særnorsk matkvalitet og dyrevelferd, og verdiskapende samspill med forbrukere og samfunnet for øvrig.

  • Les mer om Kornkonferansen 2016 og hvordan du kan delta.

Norsk kornareal redusert med 25 prosent

På Kornkonferansen kommer også Ole Nikolai Skulberg, fagsjef i Norske Felleskjøpet SA, for å innlede om stordrift i kornproduksjonen i Norge. På tross av to gode kornår mener Skulberg at utviklingen i norsk kornproduksjon er alvorlig. Han peker blant annet på at det har vært en nedgang i norsk kornareal på 25 prosent siden 1990.

- Kjøttet vi spiser og melka vi drikker bør i hovedsak være basert på at dyra våre spiser norsk fôr for at vi skal kunne snakke om norskprodusert mat og reell matvaresikkerhet. Men i dag blir om lag 50 prosent av det samlede råvarebehovet til kraftfôr og matmelproduksjonen importert.

Skulberg mener det må det legges til rette for økt produksjon av korn og storfekjøtt, samtidig som en legger grunnlaget for å beholde melkeproduksjonen som en bærebjelke i distriktsjordbruket

- Fundamentet for høy matproduksjon og økt selvforsyning i Norge ligger i at vi er i stand til å bruke hele det knappe jordbruksarealet vi har. Norsk kornproduksjon i kombinasjon med utnyttelse av grasresursene i distriktene må fortsette å være bærebjelken i norsk fôrproduksjon, avslutter han.

Kornkonferansen arrangeres årlig av Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer.


Les her for mer informasjon om program og påmelding.