Folketallet i Norge ventes å øke med nok en million de nærmeste 17 åra. Det er rundt tettsteder og byer de mest verdifulle matjordressursene finnes, og det er her presset på boligbygging, samferdsel og næringsbygg er størst.

Stortinget har sagt at vi skal oppettholde sjølforsyninga. Da må vi øke matproduksjonen med om lag én prosent i året, og øke matjordarealet i drift. Fortsatt nedbygging kan gi konsekvenser for beredskap og matsikkerhet. Arealer går også ut av bruk fordi de ikke er lønnsomme å drive. Dette fører til gjengroing og mindre evne til å produsere mat. 

- Norges Bondelag ønsker å sette dette på dagsorden fram mot Stortingsvalget i 2013. For å dokumentere dagens situasjon trenger vi bilder fra alle lokallag i hele landet, sier Mina Mjærum Johansen, rådgiver på næringspolitisk avdeling i Bondelaget.

Ut å ta bilder nå! 
- Vi ønsker bilder av arealer i din kommune eller ditt område som viser matjord som går ut av produksjon som følge av nedbygging eller gjengroing. Vi veit det er ei travel tid med innhøsting, men bilder bør tas før snøen kommer, oppfordrer Mina Mjærum Johansen.

Send inn bilder
Bildene sendes som vedlegg til e-post på: bilder@truetjord.no

Vi ønsker bilder innen 1. oktober slik at de kan brukes til kronikker i anledning Verdens matvaredag 16. okt. Det vil også være mulighet til å sende inn bilder seinere enn dette.

På e-posten dere inn ønsker vi følgende informasjon til det enkelte bilde:

  • Fotograf
  • Lokallag
  • Stedsnavn, kommune og fylke for bildemotivet
  • Dato når bildet er tatt
  • GPS-koordinater der du sto da bilde ble tatt (frivillig). GPS-koordinatene er ikke nødvendig, men kan være et nyttig redskap dersom man skal kunne gjenskape motivene i framtida, altså dokumentere utviklinga på stedet om noen års tid.
  • Gjelder motivet gjengroing eller nedbygging? 
  • Hva har forårsaket denne gjengroingen eller nedbyggingen? (frivillig)
  • Størrelse på arealet som gror igjen eller bygges ned? (frivillig)
  • Andre opplysninger om bildet (frivillig)

Kontaktperson: Mina Mjærum Johansen.