Funnene fra Mattilsynets tilsynsprosjekt hos slaktegrisbønder i Rogaland har vakt oppsikt. I går gikk Norsvin, avls- og interesseorganisasjonen for norske svinebønder, ut og sa de ønsker obligatoriske dyrlegebesøk hos svinebønder. Dette får støtte av Bondelagets leder av flere grunner.

- En befaring med veterinær gir mulighet for å bedre driftsopplegget, det vil styrke fagmiljøet rundt bonden og ikke minst gir det bedre mulighet til å fange opp svinebesetninger hvor dyrevelferden ikke er godt nok ivaretatt, sier han.

Frekvensen på veterinærbefaringene bør vurderes, men minimum en gang i året.

- Mange svineprodusenter har jevnlig besøk av veterinær i forbindelse med blant annet vaksinasjon og kastrering, så for mange vil ikke et slikt påbud gi endring i hverdagen. Mattilsynets funn i Rogaland viser imidlertid at det er behov for strengere krav sånn at vi kan forebygge slike saker i framtiden, understreker Bartnes.

Uakseptabelt

Mattilsynet hadde  i våres mistanke om at dyrevelferden ikke var god nok og satte derfor i gang et tilsynsprosjekt med uanmeldt tilsynsbesøk hos de rundt 360 bøndene. Denne uken kom tilsynets dokumentasjonsbilder som blant annet viser overfylte grisebinger og syke griser som ikke får nødvendig tilsyn.

-Slik skal vi ikke ha det. Som bonde skal du drive etter gode dyrevelferdsprinsipper. I tillegg til pålagte veterinærbesøk må vi jobbe mer med å finne gode parametere som utløser oppfølging fra slakteriet. Aktuelle tiltak kan være trekk i slakteoppgjør og krav om økt rådgivning, sier Lars Petter Bartnes.