Det er Landbruks- og matdepartementet som foretar den endelige oppnevningen til Budsjettnemda for jordbruket, og Bondelaget foreslår Per Aas som felles representant fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

BFJ har som hovedoppgave å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av den økonomiske stilling i jordbruket, først og fremst til bruk under forhandlingene om jordbruksavtalene.

Materialet som BFJ utarbeider til jordbruksforhandlingene består nå av:

 • Jordbrukets totalregnskap og budsjett. Beregningene viser registrerte og normaliserte tall for inntekter, kostnader, arbeidsforbruk og nettoresultat i jordbruket totalt.
 • Referansebruksberegninger for jordbruket. Beregningene viser inntekter, kostnader og nettoresultat på 25 referansebruk med forskjellig driftsform, bruksstørrelse og regional plassering. Til disse beregningene hører også en beregning som sammenstiller inntektsutviklingen på referansebrukene over flere år.
 • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken. Resultatkontrollen viser utviklingen innenfor sentrale områder som priser, kostnader, inntekter, investeringer, bruk av innsatsfaktorer, arbeidsforbruk, produksjon, miljø- og ressursvern, distriktspolitikk, sysselsetting, matvaresikkerhet, likestilling m.m.

Dette er medlemmene*

 • Knut Børve, formann - ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet
 • Guro Dæhlen - rådgiver i Landbruks- og matdepartementet
 • Olaf Godli - generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Steinar Helgen - seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet
 • Anders Huus - seniorrådgiver i Norges Bondelag
 • Kjersti Røhnebæk - bonde, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Eli Moen - avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet
 • Turid Mette Nilsen - underdirektør i Finansdepartementet
 • Ole Rognstad - statistikkrådgiver i Statistisk sentralbyrå
 • Per Arne Skjeflo - avdelingsdirektør i Finansdepartementet
 • Anne Thorine Lundstein, assisterende næringspolitisk sjef, Norges Bondelag
 • Per Aas - bonde, felles representant for Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

*Her er Bondelagets representanter lagt inn, de øvrige medlemmene er FØR LMDs endelige oppnevning.