I sommer la regjeringen fram sin jordvernstrategi og pekte på flere punkt for å verne om matjorda. I regjeringas strategi er det 19 punkter som omhandler forskjellige måter å styrke jordvernet. Blant annet fremmer de et tiltak for et sterkere juridisk vern for å sikre de viktigste jordbruksarealene.

LES BONDELAGETS NYE JORDVERNSTRATEGIEN HER

– Vi er glade for at regjeringa tar jordvern på alvor, men vi mener at begrepet «de viktigste» jordbruksarealene er for vagt. Dette kan i verste fall tolkes av lokalpolitikere som at jord som ikke klassifiseres som de viktigste arealene står ledig for omdisponering, sier styremedlem i Norges Bondelag, John-Erik Skjellnes Johansen.

Derfor har Norges Bondelag nå vedtatt en ny jordvernstrategi hvor ett av målene er at det heller må vedtas en lovregel som ikke skiller på jordkvalitet, men istedenfor setter en svært høy terskel for nedbygging av all matjord. Dispensasjon skal kun kunne gis for nasjonalt samfunnskritiske interesser når det ikke finnes alternativt areal. Dette er det viktigste målet i Bondelagets nye jordvernstrategi.

I arbeidet med den nye jordvernstrategien har alle fylkeslag i Norges Bondelag kommet med innspill.

Det er gledelig å se at dette er en sak som opptar våre tillitsvalgte i fylkene, og vi har fått gode innspill for å komme fram til endelig strategi.

John-Erik Skjellnes Johansen, styremedlem Norges Bondelag

Nullvisjon for nedbygging til bolig- og næringsformål

I den nye nasjonale jordvernstrategien er det vedtatt et nytt mål for årlig maksimal omdisponering av dyrka jord på 2000 dekar. Dette målet skal nås innen 2030. Norges Bondelag mener at målet må nås tidligere, allerede innen 2026, da dette vil redde vesentlig mengde med matjord.

– I tillegg må det også innføres et tilsvarende mål for dyrkbar jord. Dyrkbar jord er en kritisk ressurs for Norges beredskap, og må vernes. Vi mener også at det må settes en nullvisjon for nedbygging av dyrka og dyrkbar jord til bolig- og næringsformål. Det bygges ned enorme mengder matjord til disse formålene som fint kan plasseres andre plasser, sier Johansen.

Tar opp nye temaer

Norges Bondelags jordvernstrategi baserer seg på målene i den nasjonale jordvernstrategien og hvordan vi videre vil arbeide for å styrke jordvernet ytterligere. I tillegg omhandler Bondelagets jordvernstrategi også temaer som ikke tas opp i den nasjonale. Blant annet:

  • Sambruk på jordbruksarealer
    • Norges Bondelag mener: Sambruk som svekker produksjonsevnen må ikke skje på innmark. Sambruk i utmark må vurderes enkeltvis og opp mot samlet naturinngrep.
  • Jordvern i utmark
    • Norges Bondelag mener: Det bør være et stort fokus på effektiv arealbruk i utmark for å verne om de beste beiteområdene og den mest produktive skogen. Kommuner bør legge inn avsatte og prioriterte beiteområder i sin kommuneplan.
  • Bedre sikringstiltak i landbruket
    • Norges Bondelag mener: NVE må bevilges mer midler til forebygging. Og en del av disse midlene må øremerkes til sikringstiltak av landbruket areal og infrastruktur. Det må arbeidets på tvers av alle sektorer for å forenkle og forbedre regelverket for sikringstiltak i landbruket.

– Dette er temaer som i stadig større grad blir dagsaktuelle, og som det er behov for å jobbe opp mot skal vi nå målet om et sterkere jordvern, avslutter Johansen.