Miljøverndepartementet har lagt fram forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel "for å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk og å legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg."

Fokus på effektiv arealbruk

- Det er bra at departementet har fokus på samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk, og at vern av matjord nevnes spesielt i formålsparagrafen, skriver Norges Bondelag i høringsbrevet.

Ingen etablering på dyrket mark

Bondelaget vil likevel forsterke formålsparagrafen til "Etablering på dyrket mark skal unngås."

Parkering må inngå i bruksarealet

Samtidig ønsker Norges Bondelag at parkeringsareal blir tatt med i beregning av bruksareal. Eventuelt at det settes om krav at parkering skal skje over/under bakkenivå eller samles i egne, fleretasjes parkeringshus.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Arild Bustnes

Bondelagets fagside jordvern.