I torsdagens VG sier landbruksminister Sylvi Listhaug at hun ønsker å heve eller fjerne kvotetaket for melk. Et samlet Representantskap i Norges Bondelag står samme dag bak denne uttalelsen:

Mer kraftfor og mindre beite for norske kyr

Dette er konsekvensen av Listhaugs ”melkerevolusjon”. Ministeren kritiserer nedleggingstakten i norsk melkeproduksjon, men foreslår samtidig tiltak som vil forsterke nedgangen. Med disse forslagene, blir Listhaugs retorikk om et landbruk over hele landet bare tomme ord.

I dag sliter fylker som Troms, Buskerud, Hordaland og Telemark med å holde oppe melkeproduksjon. En overføring av melkekvoter fra disse fylkene til sentrale områder, vil forsterke denne utviklingen drastisk. Melka vil flyte raskt ut av disse fylkene og gjengroing vil være et faktum. Våre vakeste landbruksområder ved fjord og fjell– og som gjør Norge så unikt, vil gå ut av drift.

Sentralisering av melkeproduksjon vil føre til at norsk gras må erstattes av import. Dette vil svekke norsk sjølforsyning og gjøre norsk matproduksjon mer sårbar for den internasjonale forsyningssituasjonen. Det er grunn til å minne om statsminister Solbergs beskjed om at alle departement skal ha fokus på klimavennlige løsninger. Listhaug går i motsatt retning ved å legge ned miljøvennlig småskalaproduksjon basert på norske ressurser. Totalproduksjon av norsk mat vil reduseres og bli erstattet med økt import.

Utfordringen i melkeproduksjon i dag er rekruttering og lønnsomhet, Listhaugs forslag er ikke et svar på dette. Representantskapet i Norges Bondelag mener at en fremtidsretta melkeproduksjon må baseres på norske ressurser og at hele landet må tas i bruk. Den enkelte bondes økonomi må sikres gjennom et sterkt importvern og budsjettstøtte som tilrettelegger for et familielandbruk over hele landet.

Vi har i dag 9500 melkeprodusenter i Norge. Listhaug er opptatt av vilkåra for 2% av disse. Dersom hun virkelig ønsker å styrke norsk matproduksjon, så burde hun være like mye opptatt av rammevilkåra for de øvrige 98%. Når ministeren er opptatt av at bonden skal bestemme mer, så bør hun lytte til det store flertallet og ikke bare 2% av produsentene.

Kontaktpersoner:

Nils T. Bjørke
Leder i Norges Bondelag
nils.bjorke@bondelaget.no
901 50 624


 

Representantskapet i Norges Bondelag er sammensatt av: ordfører, varaordfører, styret, fylkesledere og representanter fra disse samarbeidende organisasjonene: Norges Bygdekvinnelag      Norges Bygdeungdomslag      TINE BA      Nortura      Norske Felleskjøp      Gartnerhallen      Hoff Norske Potetindustrier      Norges Skogeierforbund      Norges Pelsdyralslag      Norsvin      GENO      Norsk Sau og Geit      Landkreditt