Må tilrettelegge for økt bruk av utmarka

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

- Politikerne må ta større hensyn til næringslivet som er avhengige av å bruke utmarksressursene, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag. Sammen med 18 andre organisasjoner overleverte han en felles rovdyrpolitisk plattform til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Overrekkelse av felles rovdyrpolitisk plattform, 17. mars 2016

F.v. Gaute Nøkleholm (Norskog), Erling Aas-Eng (Bondelaget), Jon Anders Mortenson (Svahken sijte), Eirik Milde (H), Eva Kristin Hansen (Ap) og Marit Arnstad (Sp)

Regjeringen har varslet at de vil legge fram en ny stortingsmelding om rovdyrforvaltning med særlig vekt på ulv før påske. I dag overleverte en samlet skog-, utmarks- og beitenæring en felles rovdyrpolitisk plattform til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

- Jeg er bekymret for dagens situasjon. Vi som er avhengig av utmarksressursene taper store inntekter på grunn av rovdyrtap. Manglende kompensasjon tilspisser situasjonen ytterligere, sier Aas-Eng, som mener at næringslivet som er avhengig av utmarksområdene i stor grad sitter igjen med regningen for rovdyrpolitikken som føres.

Han oppfordret stortingspolitikerne til å se til Finland, hvor man i langt større grad har vektlagt at rovdyrpolitikken må ha oppslutning i lokalsamfunnene som berøres.

Klar nedgang av sauehold i ulvesoner

Forskningsleder i NIBIO, Geir Harald Strand, var til stede under overleveringen og innledet om gjennomgangen de gjør på oppdrag fra regjeringen, som skal se på rovdyrbestandenes betydning for landbruks- og matproduksjon på norske ressurser.

- I dag utgjør forvaltningssonene for jerv, gaupe, bjørn og ulv til sammen 55 prosent av Norges fastland, fortalte Strand. Han pekte på at det er primært indre Hedmark i områdene mot svenskegrensa som har overlappende forvaltningssoner for alle de fire rovdyra.

Strand presiserte at funnene han presenterte var foreløpige og at feilkilder i datagrunnlaget kan forekomme. Statistikken som NIBIO har samlet inn viser at mens antallet sauer i perioden 1999-2014 har holdt seg stabilt, har antallet i rovdyrsoner blitt redusert med 7,6 prosent.

- Sterkest nedgang er det i områdene hvor forvaltningssoner for tre til fire rovdyr overlapper, her har antall sau blitt redusert med 36,5 prosent.

Han viste også til at NIBIOs data viste at en ikke uvesentlig del av sauetapene nå skjer i randsonene til forvaltningssonene. Han mener dette kan tyde på at streifulven trekker lengre inn i landet for å finne mat.

Et av de spørsmålene vi stiller oss i arbeidet med utredningen, er om soneforvaltningen som man har benyttet som strategi i rovdyrpolitikken er godt nok utført på begge sidene av sonegrensa, avsluttet Strand.

Organisasjonene som står bak oppropet er:
Hedmark Bondelag, Norskog, Glommen Skog, Hedmark Sau og Geit, Norsk Allmenningsforbund, Svahken sitje, Akershus Bondelag, Mjøsen Skog, Viken Skog, Oppland Bondelag, Oppland Sau og Geit, Akershus Bonde- og Småbrukarlag, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Østfold Sau og Geit, Akershus Sau og Geit, Østfold Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag og Østfold Bondelag.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere