Må tilrettelegge for økt bruk av utmarka

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

- Politikerne må ta større hensyn til næringslivet som er avhengige av å bruke utmarksressursene, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag. Sammen med 18 andre organisasjoner overleverte han en felles rovdyrpolitisk plattform til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Overrekkelse av felles rovdyrpolitisk plattform, 17. mars 2016

F.v. Gaute Nøkleholm (Norskog), Erling Aas-Eng (Bondelaget), Jon Anders Mortenson (Svahken sijte), Eirik Milde (H), Eva Kristin Hansen (Ap) og Marit Arnstad (Sp)

Regjeringen har varslet at de vil legge fram en ny stortingsmelding om rovdyrforvaltning med særlig vekt på ulv før påske. I dag overleverte en samlet skog-, utmarks- og beitenæring en felles rovdyrpolitisk plattform til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

- Jeg er bekymret for dagens situasjon. Vi som er avhengig av utmarksressursene taper store inntekter på grunn av rovdyrtap. Manglende kompensasjon tilspisser situasjonen ytterligere, sier Aas-Eng, som mener at næringslivet som er avhengig av utmarksområdene i stor grad sitter igjen med regningen for rovdyrpolitikken som føres.

Han oppfordret stortingspolitikerne til å se til Finland, hvor man i langt større grad har vektlagt at rovdyrpolitikken må ha oppslutning i lokalsamfunnene som berøres.

Klar nedgang av sauehold i ulvesoner

Forskningsleder i NIBIO, Geir Harald Strand, var til stede under overleveringen og innledet om gjennomgangen de gjør på oppdrag fra regjeringen, som skal se på rovdyrbestandenes betydning for landbruks- og matproduksjon på norske ressurser.

- I dag utgjør forvaltningssonene for jerv, gaupe, bjørn og ulv til sammen 55 prosent av Norges fastland, fortalte Strand. Han pekte på at det er primært indre Hedmark i områdene mot svenskegrensa som har overlappende forvaltningssoner for alle de fire rovdyra.

Strand presiserte at funnene han presenterte var foreløpige og at feilkilder i datagrunnlaget kan forekomme. Statistikken som NIBIO har samlet inn viser at mens antallet sauer i perioden 1999-2014 har holdt seg stabilt, har antallet i rovdyrsoner blitt redusert med 7,6 prosent.

- Sterkest nedgang er det i områdene hvor forvaltningssoner for tre til fire rovdyr overlapper, her har antall sau blitt redusert med 36,5 prosent.

Han viste også til at NIBIOs data viste at en ikke uvesentlig del av sauetapene nå skjer i randsonene til forvaltningssonene. Han mener dette kan tyde på at streifulven trekker lengre inn i landet for å finne mat.

Et av de spørsmålene vi stiller oss i arbeidet med utredningen, er om soneforvaltningen som man har benyttet som strategi i rovdyrpolitikken er godt nok utført på begge sidene av sonegrensa, avsluttet Strand.

Organisasjonene som står bak oppropet er:
Hedmark Bondelag, Norskog, Glommen Skog, Hedmark Sau og Geit, Norsk Allmenningsforbund, Svahken sitje, Akershus Bondelag, Mjøsen Skog, Viken Skog, Oppland Bondelag, Oppland Sau og Geit, Akershus Bonde- og Småbrukarlag, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Østfold Sau og Geit, Akershus Sau og Geit, Østfold Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag og Østfold Bondelag.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere