I Landbruks- og matmeldingen fra 2011 slo Regjeringen fast at matproduksjonen i Norge skal øke i takt med befolkningsveksten:

”Statistisk sentralbyrå anslår at det vil bli 20 pst. flere innbyggere i Norge de neste 20 årene. Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke i takt med etterspørselen til en økende befolkning i Norge. De tre viktigste forutsetningene for nasjonal matsikkerhet er kontinuerlig produksjon av mat, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og et velfungerende handelssystem.”

I forrige uke gjorde Agri Analyse en undersøkelse blant 1021 aktive bønder. Resultatene viser at 6 av 10 tror de vil kunne klare å øke produksjonen på sitt gårdsbruk med 10 prosent innen 2020, men bare en av ti tror dette er mulig med dagens situasjon i landbruket.

Regjeringen har som mål å øke landbruksproduksjonen i Norge i takt med befolkningsøkningen. Vil du kunne klare å øke produksjonen på ditt bruk med 10 prosent innen 2020?

På spørsmål om hva som skal til for å kunne øke produksjonen svarer 72 prosent av bøndene at de må ha bedre inntekter fra jordbruket.

Hva er viktigst for at du skal kunne klare en slik økning? (Flere svar mulig)

Diagrammet over viser at også tilgang til større areal og flere investeringsmidler er viktig for å kunne klare produksjonsmålet.

-Vi er klare til å øke produksjonen i takt med befolkningsøkningen, men for å få det til må inntektene i næringa økes. Dette har vi forsøkt å kommunisere til politikerne, og denne undersøkelsen viser at våre egne er enige med oss, sier leder for Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

-Myndighetene har tatt det første steget ved å styrke importvernet. Nå må de følge opp ved å gi bonden mer for råvarene de produsere og de må øke budsjettoverføringene.