Lars Petter Bartnes

Kanaliseringspolitikken var tema da leder Lars Petter Bartnes gikk på scenen under Kornkonferansen på Oslo kongressenter onsdag. Bartnes viste hvordan den viktige landbrukspolitiske ordningen, som ble innført på 50 tallet, er i ferd med å svekkes.

- Vi ser nå at produksjonen av gras er på vei tilbake på Østlandet, mens grasarealer går ut av drift på Sør- og Vestlandet. For Norge representer er dette en tapt mulighet til selvforsyning, sa Bartnes.

- Selv om vi inkluderer fisk har vi i dag en selvforsyning på bare 42 prosent. Det er det flere i samfunnet som burde interessere seg for. Regjeringen bør ta innover seg viktigheten av å optimalisere den matproduksjonen som vi kan ha i dette landet, sa han.

Poltikk, teknologi og lønnsomhet

Kanaliseringspolitikken handler om at de arealene det kan dyrkes korn på blir brukt til det, mens de øvrige jordbruksarealene blir benyttet til gras- og husdyrproduksjon.  På den måten blir produksjonen spredt utover hele landet, og potensialet til selvforsyning blir utnyttet.

- Årsakene til svekkelsen er blant annet politiske føringer, teknologisk utvikling og svakere lønnsomhet i kornproduksjonen sammenlignet med grovforkrevende produksjoner. I tillegg til lavere selvforsyning fører dette til at arealer i distriktene går ut av drift og at verdiskaping og viktige arbeidsplasser forsvinner.

- Landbruksmodellen er underfinansiert

Kanaliseringspolitikken er en sentral del av den norske landbruksmodellen. Bartnes viste til at også andre deler av modellen i dag er under press, og nevnte importvernet, markedsreguleringene og jordbruksavtalen.

- Dette er ikke tiden for å kaste den norske landbruksmodellen på båten. Det handler om å holde fast ved de viktige landbrukspolitiske virkemidlene vi har og tilpasse dem dagens situasjon, sa Bartnes.

- Denne modellen har vi forvalta, tilpassa og modernisert, men de siste årene så er den underfinansiert. Dette kommer mest til uttrykk når vi ser at arealer går ut av drift i viktige områder som Telemark, Agder, i Nord-Norge og på Vestlandet.  Mens de små og mellomstore gårdene her blir utfordret øker presset på arealene som vi ønsker å produsere korn på. En bedre finansiering av den norske landbruksmodellen blir viktig framover, og vi skal være gjenkjennbare på det fram mot årets jordbruksforhandlinger.

Se opptak av innlegget til Lars Petter Bartnes fra Kornkonferansen i videovinduet under. Her kan du også se flere innlegg fra konferansen.