Krever ny forvaltningsordning for statens grunn

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Samerettsutvalget II avga sin innstilling i 2007. Nå ber Bondelaget landbruks- og matministeren sørge for at Nordland og Troms får en forvaltningsordning som bygger på de samme prinsippene som gjelder etter fjelloven for statsallmenningene i Sør-Norge og Midt-Norge.

Illustrasjonsfoto fra Sømna, Linda Nordlie.Forslaget som også er referert i Samerettsutvalget ll innebærer en forvaltningsordning med en lovmessig inntektsdeling mellom selvstendige regionstyrer som er valgt av kommunestyrer og grunneiere.

Gjeninnføring av allmenningsrettigheter

Videre innebærer en ny forvaltningsordning at landbrukets allmenningsrettigheter gjeninnføres ved lovfesting på all statsgrunn etter tilsvarende prinsipper som på statsallmenninger i Sør-Norge.

Uløst problem siden 1930

Forvaltningen av statens grunn i Nordland og Troms har vært et uløst problem for landsdelen siden 1930. Høyesterett fastlo i 1991 at all opprinnelig statsgrunn i Nordland og Troms er statsallmenning, og at jordbrukerne har beiterett på allmenrettslig grunnlag. Hogstretten er imidlertid fratatt disse med bakgrunn i en opptrinnelig rettsstridig adferd fra statens side over for bøndene, skriver Norges Bondelag i et brev til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Statskog opptrer som privat grunneier uten deling av inntekter

-Sitasjonen i dag for disse fylkene er at staten på finurlig vis har klart å kvitte seg med jordbrukets allmenningsrettigheter på arealene, unntatt beiteretten. Statskog opptrer som helt ut privat grunneier, og uten noe lovmessig krav om deling av grunneierinntekter mellom staten som grunneier og lokale folkevalge organ slik en har for fjellstyrene i statsallmeninngene i Sør- og Midt-Norge, heter det.

Bondelagets brev om ny forvaltningsordning på statens grunn i Nordland og Troms.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

 

 

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere