Krev nytt og betre system for handsaming av naturskader

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Det hastar no med å få på plass eit nytt og betre system for handsaming av naturskadesakene.

Illustrasjonsbilde fra Sør-Fron, foto: Eivind Bergseth, Norsk Landbruksrådgiving.Det krev Norges Bondelag i eit brev til Landbruks-og matdepartementet. - For dei som vert råka av naturskade og også ut i frå samfunnsøkonomiske omsyn, er det svært viktig at skadane vert utbetra så fort som råd, skriv Bondelaget.

Sakshandsaming - tre-fire år

Det var i 2009 av departementet la fram eit forslag til "ny lov om sikring mot og erstatning for naturskade." I januar 2010 svara Bondelaget at  "det er positivt med ei modernisering av naturskadelova, der ein mellom anna søkjer å finna eit betre system for handsaming av søknadene."

Den gong skisserte Bondelaget òg eit system der naturskade, i alle fall i klageomgangen, skal handsamast i jordskifterettane.

 

Tek for lang tid

Dei siste åra har monge vorte råka av naturskader, skriv Bodnelaget og peikar på flaumen på Austlandet i 2011, i Troms i 2012 og at delar av Austlandet igjen er hardt råka.

- Erfaringane frå desse hendingane er at verdsettinga av skadene tek for lang tid, mange har til dømes enno ikkje fått erstatning for skadane dei fekk i 2011. Det har kome fram, skriv Bondelaget, - at lensmannsdistrikt som var hardt råka av flaumen, ikkje har fått ekstra ressursar for å kunne handsama alle dei ekstra sakene. Dette har ført til store restansar og at sakar ikkje kjem vidare i systemet.

Det hastar

-Det hastar no med å få på plass eit nytt og betre system for handsaming av naturskadesakene, strekar Bondelaget under.

Tak på eigenandel

Norges Bondelag peiker samstundes på at Stortinget etter flaumen i 1995 sette eit maksimumstak på eigenandelen for dei skadelidne til 50.000,- kroner.

Eigenandelen er endra fleire gonger siden flaumen i 1995, og då til vesentlig ugunst for den skadelidne; fastbeløpet er sett opp til 10.000,- kroner og maksimumsbeløpet er fjerna.

Eigenandelar i samsvar med Stortinget sitt syn

- Dette gjer at dei skadelidne må bera svært store eigenandeler ved store naturskader. Vi kan ikkje sjå gode argument for endringane til ugunst for dei skadelidne, skriv Bondelaget som krav at eienandelen blir fastsett i samsvar med Stortinget sitt syn i 1995.

Leigejord

For bønder som leiger mange mindre eiegdomer, er det òg naudsynt at det ikkje blir berekna ein eigeandel for kvar eiegedom, meiner Bondelaget. I mange høve vil ikkje naturskade verte oppretta dersom leigetakar ikkje tek kostnadene sjølv.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere