Krenking av eiendomsvernet til retten

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Statens krenking av eiendomsvernet gjennom tomtefesteloven blir gjenstand for to viktige saker i Oslo tingrett.

Illustrasjonsfoto: Per Ole ranbergTomtefestelovens etterhvert så kjente paragraf 15 andre ledd som omhandler regulering av festeavgift etter 1. januar 2002, blir nå gjenstand for to rettsrunder i Oslo tingrett.

Det er Morten Bøvre i Stavern og Jorunn og Einar Hegdahl i Skjærhalden (Hvaler i Østfold) som gjennom sin advokat Sveinung O. Flaaten i advokatfirmaet Hjort DA som krever erstatning etter krenkelse av Den europeisek menneskerettskonvensjonen.

Griper inn i avtalte rettigheter

- Det innhold Høyesterett tilla paragraf 15 andre ledd griper inn i avtalte rettigheter med den virkning at all realverdistigning på tomten tilfaller fester og intet av realverdistigningen tilfaller bortfester (grunneier), til tross for at avtalebesemmelsen gir grunneier rett til realverdistigning på tomten gjennom tomteverdiregulert festeavgift, går det fram av stevningene.

Krenkelse av eiendomsvernet

Den europeiske Menneskerettsdomstolen avsa på sin side en dom i juni 2012 der paragraf 33 i tomtefesteloven ble ansett for å innebære en krenkelse av eiendomsvernet.

I de to sakene inneholder erstatningskravet

  • Tap i form av inntekter som er uteblitt og som fremover vil utebli
  • Tap i form av utgifter som er påført i anledning den rettstvist som ble avsluttet med Høyesteretts dom
  • Utgifter til juridisk bistand.

Grunnlaget for erstatningskravene

Krenkingen av eiendomsvernet blir begrunnet på denne måten:

  • All realverdiøkning på tomten tilfaller fester, i det tomteverdien på reguleringstidspunktet i sin helhet holdes utenfor ved fastsettelse av ny festeavgift
  • Festeavgiftene er meget lave sett i forhold til råtomtenes markedsverdi
  • Lovbestemmelsen med det innhold Høyesteretts flertall tilla den, har vilkårlige utslag og virkninger.

Myndighetene kan ikke skalte og valte med eiendomsretten

- Sakene er meget viktig som et klart signal til norske myndigheter om at eiendomsretten ikke kan skaltes og valtes med etter politikernes eget forgodtbefinnende i politiske lovprosesser. Det har vi dessverre sett har vært tilfelle i lang tid, og uansett hvilken regjering eller stortingsflertall som har regjert, sier juridisk fagsjef i Norges Bondelag, Ole Jacob Helmen. - Slik sett vil eiendomsvernet måtte undergis en mye grundigere vurdering i politiske prosesser når eiendomsretten berøres av politiske beslutninger. Og da får vi håpe at signalene fra den nye regjeringen om å styrke eiendomsretten ikke bare blir tomme ord på områder som virkelig har stor betydning for norske grunneiere, sier Helmen og viser til at alle byrder som rovdyrproblemet påfører norske grunneiere uten at skader og ulemper dekkes fullt ut. - Her har staten lempet alle rådighetsinnskrenkninger på grunneierne uten kompensasjon, sier han.

Staten har ansvaret

- Det er Staten som er ansvarlig for det økonomiske tapet grunneier har lidt ved å måtte innrette seg etter tomtefesteloven (paragraf 15, andre ledd) med det innhold lovbestemmelsen er tillagt av Høyesteretts flertall, og som altså er i strid med menneskeretstkonvensjonen, går det fram av dokumentene.

Les også:

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ole Jacob Helmen

Bondelagets fagside tomtefeste

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere